Hotărârea nr. 54/2005

HCL 54 Privind modificarea si completarea HCLM nr. 10/27.01.2005 referitoare la subventionarea din bugetul local a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii si studentii cu resedinta in Tirgu Mures, proveniti din familii ale caror venit net lunar pe membru de familie nu depaseste 2.500.000 lei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 54 din 31 martie 2005

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 10/27 ianuarie 2005 referitoare la subvenționarea din bugetul local a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii și studenții cu reședința în municipiul Tîrgu Mureș, proveniți din familii ale căror venit net lunar pe membru de familie nu depășește 2.500.000 lei

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive anexată privind aprobarea subvenționării din bugetul local a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii și studenții cu reședința în Tîrgu Mureș, proveniți din familii ale căror venit net lunar pe membru de familie nu depășește 2.500.000 lei,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2) lit. „i” și „n” art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă subvenționarea din bugetul local a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie pentru elevii și studenții cu domiciliul sau reședința în municipiul Tîrgu Mureș, proveniți din familii ale căror venit net lunar pe membru de familie nu depășește 2.500.000 lei, după cum urmează:

  • - subvenționarea cu 50% a abonamentului pentru primul dintre copiii care frecventează o unitate de învățământ;

  • - subvenționarea cu 100% a abonamentului pentru al doilea și pentru restul copiilor care frecventează unități de învățământ.

Art. 2. Lista beneficiarilor abonamentelor se va întocmi de Executivul Consiliului local municipal, nominal, în funcție de distanța de parcurs între domiciliu și unitatea de învățământ pe care o frecventează.

Art. 3. Hotărârea Consiliului local municipal nr. 10 din 27 ianuarie 2005, se modifică și se completează în mod corespunzător, conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, prin Serviciului Public de Asistență Socială și Direcția Economică, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mureș - S.C. Siletina Impex S.R.L. - S.C. Transport Local S.A.

Pre ședinte de ședință

Pop Liviu Marius

Contrasemneaz ă

Secretarul municipiului Tîrgu Mure ș

Cioban Maria