Hotărârea nr. 53/2005

HCL 53 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna aprilie 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 53 din 31 martie 2005

privind aprobarea finanțării din bugetul local cu suma aferentă beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora pentru luna aprilie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 637 AS din 11.03.2005 a Serviciului Public de Asistență Socială, privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finanțat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora pentru luna aprilie 2005.

În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Secretariatului General al Guvernului nr. 290/2003 și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 609/2003,

z\

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „i” și „n” art. 46 din Legea nr. 215/201 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local cu suma aferentă beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora pentru luna aprilie 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mureș, prin Serviciului Public de Asistență Socială și Direcția Economică, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu

Mureș S.C. Siletina Impex S.R.L. S.C. Transport Local S.A.

Președinte de ședință Pop Liviu Marius

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria