Hotărârea nr. 52/2005

HCL 52 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 141/23 decembrie 2004 (parcari acoperite, acceptate).

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 52 din 24 februarie 2005

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 141/23 decembrie 2004

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând interpelarile din plenul sedintei, reglementarile din domeniu precum si unele sesizari ale cetatenilor,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum si prevederile art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,

În temeiul art. 38 alin. (2), lit. „d” si a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se revoca pct. II din Anexa nr. 5 referitor la - Taxa de ocupare provizorie a domeniului public cu parcari acoperite autorizate si/sau acceptate respectiv - Taxa de ocupare provizorie a domeniului public cu parcari autorizate stabilite prin Hotarârea Consiliului local nr. 141/2004 de 1.200.000 lei/an respectiv 660.000 lei/an si se stabileste cuantumul acestor taxe dupa cum urmeaza:

  • •  Taxa ocupare domeniul public cu parcari acoperite autorizate si/sau acceptate

2005 - 50.000 lei/luna, adica o taxa anuala de 600.000 lei;

- Taxa pentru ocuparea terenului cu parcari acoperite autorizate sau acceptate este anuala si se achita trimestrial, în patru rate egale, adica pâna la 15 martie, pâna la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.

  • •  Taxa ocupare domeniul public cu parcari autorizate

2005 - 27.500 lei/luna, adica o taxa anuala de 330.000 lei

Art. 2. Restul taxelor prevazute în anexa nr. 5 pct. II din Hotarârea Consiliului local nr. 141/2004 si respectiv Hotarârea Consiliului local nr. 27/2005 ramân nemodificate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica si Serviciul public Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban