Hotărârea nr. 51/2005

HCL 51 Privind aprobarea organizarii concursului "NATURA PENTRU VIATA" si a Regulamentului de functionare a acestuia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 51 din 24 februarie 2005

privind aprobarea organizării concursului NATURA PENTRU VIATAsi a Regulamentului de funcționare a acestuia

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 350/ADP/II/17.02.2005, prezentata de Administrația Domeniului Public, privind aprobarea Regulamentului concursului NATURA PENTRU VIATA”,

Având la baza prevederile art. 18 din Hotarârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 37/2003,

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2), lit. „f” si „k” si a art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba organizarea concursului NATURA PENTRU VIATA”” si Regulamentului de desfasurare a acestuia, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba constituirea comisiei de evaluare, în urmatoarea componenta:

 • 1. dr. Dorin Florea - primar                                 - presedinte

 • 2. ing. Tache Florita - inspector de specialitate               - membru

 • 3. reprezentant din partea Consiliului local municipal        - membru

 • 4. reprezentant din partea Consiliului local municipal        - membru

 • 5. reprezentant din partea O.N.G.                          - membru

Art. 3. Se aproba membrii înlocuitori cu aceleasi drepturi si obligatii ca si titularii, dupa cum urmeaza:

 • 1. Barczi Gyozo - viceprimar

 • 2. ing. Angela Rosca - Sef serviciu S.A.P.P.P.

 • 3. reprezentant din partea Consiliului local municipal

 • 4. reprezentant din partea O.N.G.

Art. 4. Membrii Comisiei nenominalizati, vor fi numiti prin dispoziția primarului.

Art. 5. Comisia de evaluare pornind de la parametrii stabiliți va stabili criteriile de departajare a participantilor si le va aduce la cunostinta publica prin mass media.

Art. 6. Câstigatorii concursului vor fi recompensati cu diplome si material din surse extrabugetare.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public - Serviciul administrarea patrimoniului public si privat.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ANEXA


Regulament de desfasurare a concursului

NATURA PENTRU VIATA

Condiția de participare : depunerea unei cereri la Primaria Tg. Mures -camera 76 - în perioada 01.03-01.04.2005. Inscrierea la concurs este benevola

Obiectul concursului: amenajarea si întretinerea spatiului verde aflat în administrarea asociatiei de proprietari/ locatari, a persoanelor fizice, stabilit de comun acord cu participantii la concurs

Perioada de desfasurare a concursului : 01.05-31.10. 2005

Parametrii urmariti: Se vor avea în vedere atât plantarile efectuate primavara si toamna , fie ca sunt flori, arbori, arbusti, cât si amenajarea si întretinerea acestora pe întreaga perioada de vegetatie. Se vor monitoriza prin controale lunare efectuate de membrii comisiei.

Comisia de evaluare:

 • 1.  dr. Dorin Florea - primar                                      - presedinte

 • 2.  ing. Tache Florita - inspector de specialitate                   - membru

 • 3. reprezentant din partea Consiliului Local Municipal           - membru

 • 4. reprezentant din partea Consiliului Local Municipal           - membru

 • 5. reprezentant din partea ONG                              - membru


Membrii inlocuitori cu aceleasi drepturi si obligatii dupa cum urmeaza:

 • 1. jr. Barczi Gyozo - viceprimar

 • 2. ing. Angela Rosca - Sef serviciu SAPPP

 • 3. reprezentant din partea Consiliului Local Municipal

 • 4. reprezentant din partea ONG

Premierea câstigatorilor va avea loc în data de 01 11. 2005 la Primaria Tg. Mures, in sala 45 (sala de sedinte) ora 12,00

Câstigatorii concursului vor fi recompensati cu diplome si material din surse extrabugetare; vor fi popularizati prin intermediul Monitorului Primariei.

Se va acorda asistenta de specialitate in vederea amenajarii si intretinerii zonelor verzi.