Hotărârea nr. 50/2005

HCL 50 Privind constituirea Comisiei de licitare a spatiilor in vederea inchirierii si vinzarii, spatii administrate de S.C. LOCATIV S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 50

din 24 februarie 2005

privind constituirea Comisiei de licitare a spatiilor în vederea închirierii si vânzării , spatii administrate de S.C. LOCATIV S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala,

Vazând Expunerea de motive nr. 558 B din 18.02.2005, privind revocarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 3/2001 (Comisia de licitare), si desemnarea componentei comisiei de închiriere a spatiilor cu alta destinatie decât locuinta.

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2), lit. ,,f”,,g” precum si a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se constituie Comisia de licitare în vederea închirierii si vânzarii a spatiilor cu alta destinatie decât locuinta, spatii administrate de S.C. LOCATIV S.A în urmatoarea componenta:

  • 1.  Reprezentantul Primariei                - presedinte

  • 2. Director SC LOCATIV SA          - membru

  • 3.  Consilier local                          - dl. Craciun Ioan Florin

  • 4.  Consilier local                          - dl. Fekete Attila Csaba

  • 5. Consilier juridic S.C. LOCATIV S.A. - membru

  • 6.  Serviciul licitatii - Primarie             - membru

  • 7.  Serviciul juridic - Primarie             - membru

Art. 2. Primarul va dispune nominalizarea prin dispozitie a membrilor comisiei din partea executivului.

Art. 3. Comisia îsi va elabora propriul regulament de organizare si functionare cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Pe data prezentei îsi înceteaza aplicabilitatea Hotarârea Consiliului local municipal nr. 3/2001.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban