Hotărârea nr. 5/2005

HCL 5 Privind infiintarea si organizarea Comisiei locale de ordine publica in municipiul Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 5

din 27 ianuarie 2005

privind înființarea si organizarea Comisiei locale de ordine publica în municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 110 din 14 ianuarie 2005 prezentata de Administrația domeniului public - Serviciul de administrare a patrimoniului public si privat privind înfiintarea si organizarea Comisiei local de ordine publica în municipiul Tîrgu Mures,

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit. „i” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba înfiintarea si organizarea Comisiei locale de ordine publica în municipiul Tîrgu Mures.

Art. 2. Comisia care face obiectul prezentei hotarâri reprezinta un organism cu rol consultativ, fiind compusa din:

 • -  Primarul municipiului Tîrgu Mures;

 • -  Seful Politiei municipiului Tîrgu Mures;

 • -  Reprezentantul Jandarmeriei municipiului Tîrgu Mures;

 • -  Reprezentantul Biroului de presa din cadrul Primariei municipiului Tîrgu Mures;

 • -  2 reprezentanti ai Serviciului autorizari si control activitati economice:

-  3 consilieri municipali ____________________

-  3 reprezentanti ai comunitatii locale: ___________________________

Art. 3. Primarul municipiului Tîrgu Mures va îndeplini si functia de presedinte al Comisiei locale de ordine publica.

Art. 4. Comisia constituita conform art. 1 va prelua si atribuțiile Comisiei municipale de ordine si liniste publica, înfiintata în conformitate cu Dispozitia Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 4.284/07.09.2004 si va exercita si atributiile prevazute în cadrul Regulamentului de functionare al acesteia, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 5. Cu data adoptarii prezentei hotarâri îsi înceteaza aplicabilitatea prevederile dispozitiei Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 4.284/07.09.2004.

Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Administratia domeniului public si Directia activitati social-culturale si patrimoniale.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Crăciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

Anexa

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

al Comisiei municipale de Ordine si liniște publica

 • 1. Se constituie Comisia municipala de ordine si liniște publica în urmatoarea componenta:

 • -  Primarul municipiului Tîrgu Mureș;

 • -  Seful Politiei municipiului Tîrgu Mureș;

 • -  Reprezentantul Jandarmeriei municipiului Tîrgu Mureș;

 • -  Reprezentantul Biroului de presa din cadrul Primariei municipiului Tîrgu Mureș;

 • -  2 reprezentanti ai Serviciului autorizan si control activitati economice:

-  3 consilieri municipali ____________________

-  3 reprezentanti ai comunitatii locale: ___________________________

 • 2. Comisia municipala de ordine si liniște publica va functiona în baza Hotarârii Consiliului local municipal nr. 160/2003 privind aprobarea regulamentului de functionare a unitatilor de alimentatie publica, a Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si liniștii publice si a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, totodata analizeaza sesizarile cetatenilor si cazurile individuale sesizate de reprezentantii institutiilor mentionate anterior.

 • 3. Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiei.

 • 4. Comisia se poate întruni si în sedinte extraordinare, la cererea primarului sau la solicitarea expresa a unuia dintre membrii comisiei.

 • 5. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Serviciului autorizari si control activitati economice, atributiile acestuia fiind de a convoca sedintele comisiei, de a aduce la cunostinta sesizarile depuse de catre cetateni la Primaria municipiului Tîrgu Mureș si consemnarea dezbaterilor într-un proces - verbal.

 • 6. Convocarea comisiei se face în caz de urgenta în 24 de ore, telefonic sau prin fax prin grija secretarului comisiei.

 • 7. Comisia se întrunește în fiecare a 3-a saptamâna a lunii, ziua de miercuri.

 • 8. În toate cazurile, convocarea, dezbaterile din sedintele comisiei, masurile adoptate de membrii comisiei cât si votul membrilor comisiei se consemneaza în procesul - verbal al sedintei.

 • 9. Dizolvarea Comisiei municipale de ordine si liniște publica se face la propunerea motivata a primarului sau daca condițiile nu cer întrunirea comisiei timp de 6 luni.

 • 10. Hotarârile Comisiei municipale de ordine si liniste publica se comunica persoanelor interesate sau se aduc la cunostinta publica, în conditiile legii.