Hotărârea nr. 49/2005

HCL 49 Privind modificarea prevederilor H.C.L.M.nr. 169/2002 referitoare la aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertatii, nr. 142" in vederea lotizarii pentru amplasarea de locuinte si spatii de productie si prestari servicii nepoluante.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 49

Din 24 februarie 2005

pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr.

169/27.08.2002 pentru aprobarea documentației “ Plan Urbanistic de Detaliu - str.

Libertății, nr. 142” in vederea lotizării pentru amplasarea de locuințe si spatii de producție si prestari servicii nepoluante

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 7845/2005 pentru modificarea prevederilor Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures nr.169/27.08.2002 pentru aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertatii, nr. 142” in vederea lotizării pentru amplasarea de locuințe si spatii de producție si prestari servicii nepoluante, avizele favorabile R.A. Aquaserv, ROMTELECOM, S.C. Distrigaz S.A., S.C. Electrica S.A. si al Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea prevederilor Hotarârii Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 169/27.08.2002 pentru aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertatii, nr. 142” în vederea lotizarii pentru amplasarea de locuinte si spatii de productie si prestari servicii nepoluante, pe terenul proprietate privata, în suprafata de 3800 mp, identificat ca cel înscris in CF 2589/N, CF 2589/N/I CF 2589/N/II Mureseni, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr.358/2004 întocmit de S.C. GRAPHIS S.R.L. - Tîrgu Mures, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre. Titularul se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati necesare functionarii noilor obiective.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban