Hotărârea nr. 48/2005

HCL 48 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 1 Decembrie 1918 - DN 13" in vederea viabilizarii terenurilor pentru zona mixta de locuinte individuale si colective mici si activitati productive.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 48

Din 24 februarie 2005

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu-B-dul 1 Decembrie 1918-DN13”

în vederea viabilizarii terenurilor pentru zona mixta de locuințe individuale si colective mici si activitati productive

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 7191/2005 privind aprobarea documentației “ Plan Urbanistic de Detaliu-B-dul 1 Decembrie 1918-DN13” în vederea viabilizarii terenurilor pentru zona mixta de locuințe individuale si colective mici si activitati productive, avizele al Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii 453/2001 si Legii nr.401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 1 Decembrie 1918 -DN13” în vederea viabilizarii terenurilor pentru zona mixta de locuinte individuale si colective mici si activitati productive, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr.95/2004 întocmit de S.C. ARHIGRAF S.R.L., proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. (1) Prevederile prezentei se vor pune in aplicare numai dupa prezentarea:

  • a) avizului favorabil al SC Electrica SA,

  • b) avizului favorabil al detinatorului conductelor de apa si de canalizare;

  • c) avizului favorabil al Regiei Administratiei Drumurilor Nationale si a Politiei rutiere pentru intersectia cu DN 13, solutia intersectiei corelata cu prevederile pentru realizarea drumului de centura pe relatia Sighisoara - Reghin;

  • d) avizului favorabil al Regiei Autonome Apele Române, întocmirea unui studiu hidrologic pe cheltuiala titularilor în vederea definitivarii solutiilor de amplasare a constructiilor în vecinatatea pârâului Poclos.

(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, titularii terenurilor vor prezenta declaratie autentificata prin care se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati necesare functionarii constructiilor propuse cu respectarea conditiilor impuse de furnizori si declaratie prin care se obliga sa cedeze suprafata de teren necesara modernizarii drumului de acces.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban