Hotărârea nr. 47/2005

HCL 47 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu / str. Viile dealul Mic, nr. 37/C - 39" in vederea lotizarii pentru construirea a 3 locuinte individuale pe teren proprietate privata.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 47 din 24 februarie 2005

pentru aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - strada Viile Dealul Mic, nr. 37/C- 39 în vederea lotizării pentru construirea a 3 locuințe individuale pe teren proprietate privata

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 7653/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - strada Viile Dealul Mic, nr.37/C - 39 în vederea lotizarii pentru construirea a 3 locuinte individuale pe teren proprietate privata, avizele favorabile R.A. Aquaserv, ROMTELECOM, S.C. Distrigaz S.A., S.C. Electrica S.A. si al Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991*** modificata si republicata, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - strada Viile Dealul Mic, nr. 37/C- 39 în vederea lotizarii pentru construirea a 3 locuinte individuale, pe teren proprietate privata în suprafata de 2700 mp identificat ca cel înscris în CF 92808/N; 91303/N; 92809/N, conform proiectului nr. 3/2005, întocmit de catre S.C. VIA MODUL S.R.L. Tîrgu Mures - proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba obligarea titularilor ca, anterior emiterii autorizatiilor de construire, sa prezinte spre autorizare proiectul pentru realizarea aleii de acces si a lucrarilor de sistematizare verticala, corelat pentru toate loturile nou create si sa prezinte declaratii autentificate prin care se angajeaza sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele edilitare necesare functionarii noilor obiective.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin compartimentul Arhitect sef.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban