Hotărârea nr. 45/2005

HCL 45 Privind insusirea elementelor Studiului de fezabilitate pentru alimentarea cu energie termica pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum in cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Tirgu Mures - etapa i, centrale termice nr. 3, 4, 5, 6 si 7.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 45 din 24 februarie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investiției „Alimentarea cu energie termica pentru încalzire si prepararea apei calde de consum în cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Tîrgu Mures etapa I, centralele termice nr. 3, 4, 5, 6 si 7 ”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Având în vedere:

  • - LEGEA nr. 215/2001 a administrației publice locale, art. 38, aliniatul (2) punctele d, g, h, j si m;

  • - O.U.G. nr. 48/2004 aprobata prin Legea nr. 430/2004;

Vazând expunerea de motive prezentata de S.C. Energomur S.A. si Directia economica;

Potrivit dispozitiilor art. 38, lit. „d” si „i”, precum si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „Alimentarea cu energie termica pentru încalzire si prepararea apei calde de consum în cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Tîrgu Mures etapa I, centralele termice nr. 3, 4, 5, 6 si 7 ”, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Directia economica respectiv S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban