Hotărârea nr. 44/2005

HCL 44 Privind includerea in Lista de investitii din surse de la bugetul local pentru anul 2005 a obiectivului "Imbunatatirea prepararii apei calde de consum la 9 centrale termice".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 44 din 24 februarie 2005

privind includerea în lista de investiții din surse de la bugetul local pentru anul 2005 a obiectivului „Îmbunătățirea preparării apei calde de consum la nouă centrale termice”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru

Având în vedere:

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, articolul 38, aliniatul (2) punctele d, g, h, j, k și m,

Văzând expunerea de motive prezentată de S.C. Energomur S.A. și Direcția economică,

Potrivit dispozițiilor art. 38, lit. d și i, precum și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiții din surse de la bugetul local pentru anul 2005 a obiectivului „Îmbunătățirea preparării apei calde de consum la nouă centrale termice”, execuția lucrărilor va fi demarată după aprobarea proiectului tehnic de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Administrația domeniului public, Direcția economică și conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Maria Cioban

JUDETUL MURES PRIMARIA TG. MURES


APROBAT PRIMARIA TG. MURES PRIMAR, DR. DORIN FLOREA

Propunere listă de investiții din surse de la bugetul local pe anul 2005, alocate pentru S.C. Energomur S.A.

mii lei

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții

9

Valoarea totală *

Valoarea total ă actualizat ă **

Cheltuieli totale (col.5 la col.9)

Finanțate din:

Capacități Gcal/ h

Termen

P. I. F

’C Q-

O Uh Qh

O

<Z)

CZ)

o Uh ce o

c o ce c X Uh o O -W .ti c

o u

o Uh ce o

c o ce c _o

o o ti x

o Uh u

o

’,g

■§ Eb

C o o —' O .■£ o >

52 '5

I

O

Total alocații bugetare (col.10+c

ol 11)

din care:

de la

bugetul

local

pe seama transferuri lor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

TOTAL, din care:

243.060.565

316.877.610

80.000.000

80.000.000

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE Total din care:

222.060.565

295.877.610

70.700.000

70.700.000

1

Modernizarea sistemului de producere și distrib. Energie termică, subetapa I, Aleea Carpați I

13.700.000

25.916.649

200.000

200.000

2

Transformare PT 3 Mureșeni în CT

8.838.865

19.002.823

500.000

500.000

3

Modernizarea producerii și distribuirii energiei termice în cartierul Unirii

123.000.000

140.000.000

45.000.000

45.000.000

4

Contorizarea consumurilor de energie termică și apă caldă de consum la consumatorii casnici din surse bugetare

76.521.700

110.958.138

25.000.000

25.000.000

B

LUCRARI NOI   Total din care :

21.000.000

21.000.000

9.300.000

9.300.000

1

Imbunatatirea prepararii apei calde de consum la noua centrale termice

21.000.000

21.000.000

9.300.000

9.300.000

DIRECTOR ECONOMIC

EC. KISS IMOLA