Hotărârea nr. 43/2005

HCL 43 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate in municipiul Tirgu Mures" din cadrul "Masurii I.S.P.A. nr. 2001/RO/16/P/PE/015.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSIILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 43

din 24 februarie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al obiectivului de investitie: “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate în municipiul Tîrgu Mures” din cadrul Masurii ISPA nr.2001/RO/16/P/PE/015

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru;

Vazând Expunerea de motive, întocmita de catre Administratia domeniului public, Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanta de Urgenta nr. 45/05 iunie 2003 privind finantele publice locale,

Tinând cont de obligatiile asumate prin art. IV. sectiunea 4.01.pct.c.) din Contractul de împrumut nr. 894/2003 încheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind conditionarea primei plati din împrumut,

În conformitate cu dispozitiile lit.m,art.38 si art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar ast e:

Art. 1. Se aproba indicatorii economici ai obiectivului de investitie: “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate in municipiul Tîrgu Mures“ din cadrul Masurii ISPA nr. 2001/RO/16/P/PE/015, dupa cum urmeaza:

  • •  Valoarea totala                         321.138.539,61 mii lei

din care

  • •  C + M                                151.000.642,24 mii lei

( valori la nivelul de 31.ian.2005 , fara TVA ; 1 euro = 37.723 lei , curs BNR )

Art. 2. Indicatorii tehnici ai obiectivului de investitie se vor aproba ulterior, dupa definitivarea solutiei tehnologice de catre Contractantul Lucrarilor si acceptarea acesteia de catre Beneficiarul Final al Masurii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public si Directia economica respectiv conducerea R.A. Aquaserv Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban