Hotărârea nr. 42/2005

HCL 42 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului si a Consiliului local Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Viena - Austria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 42

din 24 februarie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului local, cu ocazia deplasarii la Viena/Austria, în perioada 16 - 19 martie 2005

Consiliul Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr. 90/P/07.02.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie compusa din: dl. primar dr. Dorin Florea, dl. viceprimar Csegzi Sandor, dl. consilier Doru Opriscan, dl. consilier Kolozsvari Zoltan Csaba, dl. consilier Octavian Moraru si dl. Alin Pintilie - conducator auto, cu ocazia deplasarii la Viena, în perioada 16 - 19 martie 2005. Scopul deplasarii este de a participa la o noua runda de discutii privind continuarea programului de termoficare în municipiul Tîrgu-Mures.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare 2.630 EUR + 120 USD + 660.000 de lei, pentru o delegatie compusa din: dl. primar dr. Dorin Florea, dl. viceprimar Csegzi Sandor, dl. consilier Doru Opriscan, dl. consilier Kolozsvari Zoltan Csaba, dl. consilier Octavian Moraru si dl. Alin Pintilie - conducator auto, cu ocazia deplasarii la Viena, în perioada 16 - 19 martie 2005. Scopul deplasarii este de a participa la o noua runda de discutii privind continuarea programului de termoficare în municipiul Tîrgu-Mures.

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban