Hotărârea nr. 41/2005

HCL 41 Privind reprezentarea intereselor Consiliului local municipal Tirgu Mures in litigiile cu S.C. MTS Company S.R.L. si aprobarea rectificarii bugetului local.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 41 din 24 februarie 2005

privind reprezentarea intereselor Consiliului local municipal Tîrgu Mures în litigiile cu S.C. MTS Company S.R.L. si aprobarea rectificarii bugetului local

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive privind încheierea a doua contracte de asistenta juridica precum si Sedinta comuna a președinților si secretarilor comisiilor de specialitate,

În temeiul dispozitiilor art. 12, alin. (4) si (5) din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia coroborate cu cele ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se mandateaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea sa încheie doua contracte de asistenta juridica, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare, în vederea reprezentarii intereselor Consiliului local municipal Tîrgu Mures în litigiile cu S.C. MTS Company S.R.L., aflate în diverse faze de jurisdictie.

Art. 2. Se rectifica bugetul local pe anul 2005 cu suma de +300 milioane lei din rezerva bugetara, pentru achitarea onorariului pentru asistenta juridica.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia juridica, contencios administrativ si administratie publica locala si Directia economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban