Hotărârea nr. 40/2005

HCL 40 Privind concesionarea directa catre S.C Industrie Mica si Prestatii S.A. a terenului in suprafata de 573,20 mp aflat in proprietatea municipiului Tirgu-Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 40

din 24 februarie 2005

privind concesionarea directa catre S.C Industrie Mica si Prestații S.A. a terenului în suprafața de 573,20 mp aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 66 din 17.01.2005 a Direcției Economice - Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la concesionarea directa catre S.C. Industrie Mica si Prestatii S.A. a terenului în suprafata de 573,20 mp. aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures,

Având în vedere prevederilor art. 12, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 125, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa catre S.C. Industrie Mica si Prestatii S.A. a terenului în suprafata de 573,20 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures situat în Tîrgu Mures, str. Evreilor Martiri, nr. 4, identificat în CF nr. 90313/II, nr. top 3711/1/2/2, în vederea amenajarii unei parcari interioare, extinderii bufetului si asigurarii accesului în incinta societatii.

Art. 2. Zidul de sprijin care se va realiza pe str. Evreilor Martiri va fi executat înclinat, cu elemente de tip fagure care permit plantatii de flori.

Art. 3. Str. Bodoni Sandor se va realiza la un profil de 1+5+1 m = 7 metri latime.

Art. 4. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 1.567 Euro/an.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban