Hotărârea nr. 4/2005

HCL 4 Privind infiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 4

din 27 ianuarie 2005

privind înființarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 5/10 ianuarie 2005, a Direcției integrare europeana, comunicare, control si resurse-umane privind înfiintarea privind înfiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor,

În temeiul Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.372/2002 si modificata si de Ordonanta de Urgenta nr.50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, Hotarârii Guvernului nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, ale Ordonantei de Urgenta nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005 si a legislatiei de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. ,,e” si “i” si art.46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

hotaraste:

Art. 1. Se înfiinteaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

Art. 2. Se aproba Organigrama si Statul de functii aferente pentru Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, fara personalitate juridica, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aceeasi data se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. Pâna la ocuparea postului de director, prin concurs, exercitarea atributiilor se deleaga prin dispozitia primarului.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, prin toate directiile de resort.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL

PENTRU SERVICIULPUBLIC COMUNITAR DE

EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Anexanr.FUNCȚIONARI PUBLICI   -

9

- funcții de conducere            -

9

-funcțiideexecuție

PERSONALCONTRACTUAL- 11 -funcțiideexecuție

9

Primaria municipiului Tîrgu-Mures                                         Anexa nr.____

Direcția integrare europeana, comunicare, control si resurse umane Serviciul salarizare si resurse umane

STATUL DE FUNCȚII

AL SERVICULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Nr. crt.

Denumirea functiei

Numar posturi

Salar de baza (lei)

Indemn. cond.

I. FU

NCTIONARI PUBLICI

a. Funcții de conducere

1.

Director

1

50%

Consilier

I

Superior 1

1

10010000

5005000

2.

Sef serviciu

2

30%

Consilier

I

Superior 1

2

10010000

3003000

Total

3

*

b. Functii de executie

1.

Inspector

I

Superior 1

1

10010000

2.

Referent de specialitate

II

Superior 1

1

6606000

3.

Referent

III

Superior 1

13

6117000

4.

Referent

III

Superior 3

1

5103000

Total

16

*

Total functionari publici (a + b)

19

*

II. PERSONAL CONTRACTUAL

Functii de executie

1.

Inspector de specialitate

S

IA

3

7228000

2.

Referent, Inspector

M

IA

8

4716000

Total

11

*

TOTAL GENERAL (I+II)

30

201.693.000