Hotărârea nr. 39/2005

HCL 39 Privind concesionarea directa catre S.C Dinamic Trans S.R.L. a terenului in suprafata de 14,05 mp aflat in proprietatea municipiului Tirgu-Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 39

Din 24 februarie 2005

privind concesionarea directa catre S.C Dinamic Trans S.R.L. a terenului în suprafata de 14,05 mp aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 170 din 15.02.2005 a Directiei Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la concesionarea directa catre S.C. Dinamic Trans S.R.L.. a terenului în suprafata de 14,05 mp. aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures,

Având în vedere prevederilor art. 12 lit. “e” din Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa catre S.C. Dinamic Trans S.R.L. a terenului în suprafata de 14,05 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures situat în Tîrgu-Mures str. Viitorului nr. 1/B, identificat în CF nr. 92621, nr. top 3511/147/1, în vederea construirii unei magazii

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 84 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - Dorin Florea si Executivul municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica prin Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban