Hotărârea nr. 38/2005

HCL 38 Privind concesionarea directa catre S.C. BIG Aluminiu S.A. a terenului in suprafata de 204 mp aflat in proprietatea Municipiului Tirgu-Mures, situat in P-ta Marasesti nr. 13.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 38

Din 24 februarie 2005

privind concesionarea directa catre S.C. BIG Aluminiu S.A. a terenului în suprafața de 204 mp aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures, situat în P-ta Marasesti nr. 13

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 173 din 15.02.2005, a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. BIG Aluminiu S.A. a terenului în suprafata de 204 mp,

Având în vedere prevederilor art. 12 lit. “e” din Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 125 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. BIG Aluminiu S.A., a terenului în suprafata de 204 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 3374/a nr. top 2373/1/2/2/1/2/2/2, 2377/2/2/2, 2378/1/2/2, situat în P-ta Marasesti, nr. 13, în vederea amenajarii unei parcari ecologice, fara îngradire.

Art. 2. La întocmirea contractului de concesiune se vor efectua masuratorile necesare iar redeventa se va stabili în functie de suprafata ocupata conform Fisei tehnice de evaluare a terenului, cu 1.043.653 lei/mp.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban