Hotărârea nr. 37/2005

HCL 37 Privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 355 mp, situat in str. Pasunii, nr. 38, in vederea construirii unei locuinte, teren aflat in proprietatea Municipiului Tirgu-Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 37

din 24 februarie 2005

privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie a terenului în suprafata de 355 mp, situat în str. Pasunii, nr. 38, în vederea construirii unei locuinte, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 157 din 14.02.2005 a Direcției Economice, Serviciul concesiuni, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea terenului în suprafata de 355 mp, situat în Tîrgu-Mures, în vederea construirii unei locuinte

În conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Local municipal Târgu Mures nr. 86/29.04.2004,

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale art. 6 alin. (2) din H.G.R. nr. 216/1999 pentru aplicarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998.

În baza prevederilor art. 46, alin. (1) si ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de oportunitate si Caietul de sarcini întocmite în vederea organizarii licitatiei publice pentru concesionarea terenului în suprafata de 355 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Pasunii, nr. 38 în vederea construirii unei locuinte.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica prin Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban