Hotărârea nr. 36/2005

HCL 36 Privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decit locuinta.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 36

din 24 februarie 2005

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spatii cu alta destinație decât locuința

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, Legea Administrației publice locale, al O.G. nr. 26/2000 si Hotarârea Consiliului local nr. 54/2004,

Vazând expunerea de motive nr. 467B din 11.02.2005, privind prelungirea contractelor de închiriere, elaborata de catre Directia activitati social-culturale si patrimoniale prin Compartimentul Locativ, cât si avizul favorabil al comisiei numite prin Hotarârea Consiliului local nr. 54/2004.

În temeiul prevederilor art. 38, alin ( 2 ), lit. g, precum si a art 46 alin.(1 ) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a imobilului în suprafata de 470,93 mp, situat în Parcul Sportiv Municipal nr. 4, în favoarea Clubului Sportiv Mureșul pentru o perioada de un an.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 25,43 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Asociatiei Pro- Novum pentru o perioada de un an.

Art. 3. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 35 mp, situat în str. Enescu, nr. 2, pentru Editura si Management Cultural “Ardealul” Tîrgu-Mures, pentru o perioada de un an.

Art. 4. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 20,50mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Liga Asociatiei de Proprietari pentru o perioada de un an.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 21 mp, situat în str. Koteles Sămuel, nr.7/2, pentru Universitatea de Arta Teatrala , pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului însa nu mai mult de un an.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale - Compartimentul Locativ si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban