Hotărârea nr. 35/2005

HCL 35 Privind modificarea Statului de functii al Aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Tirgu-Mures, prin transformarea unei functii publice de executie in functie publica specifica de manager public treapta 2.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 35

din 24 februarie 2005

privind modificarea Statului de funcții al Aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, prin transformarea unei funcții publice de execuție în funcție publica specifica de manager public treapta 2

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr._____din 15.02.2005 privind modificarea

Statului de functii al Aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, prin transformarea unei functii publice de executie în functie publica specifica de manager public treapta 2,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 452/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. “e” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar as t e:

Art. 1. Se aproba modificarea Statului de functii al Aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, prin transformarea functiei publice de executie consilier I superior 2 din cadrul Serviciului integrare europeana si programe de finantare în functie publica de manager public treapta 2.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu- Mures, prin Directia Integrare Europeana, Comunicare, Control si Resurse Umane.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban