Hotărârea nr. 34/2005

HCL 34 Privind inlocuirea unui membru in Consiliul de administratie al Casei de Cultura "Mihai Eminescu" Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 34 din 24 februarie 2005

privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al Casei de Cultura „Mihai Eminescu” Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive privind nr. 57/24 ianuarie 2005, întocmita de directorul Directiei integrare europeana, comunicare, control si resurse umane privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administratie al Casei de Cultura,„Mihai Eminescu” Tîrgu Mures,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „i” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Domnul Farkas Ernest se elibereaza din functia de membru al Casei de Cultura „Mihai Eminescu” Tîrgu Mures.

Art. 2. Domnul CSEGZI SANDOR - viceprimarul municipiului Tîrgu Mures, se numeste în functia de membru al Consiliului de administratie al Casei de Cultura,„Mihai Eminescu” Tîrgu Mures.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza directorul Casei de Cultura „Mihai Eminescu” Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban