Hotărârea nr. 33/2005

HCL 33 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna martie 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 33

din 24 februarie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local

cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna martie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu - Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 382 AS din 11.02.2005 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna martie 2005. În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Secretariatului General al Guvernului nr. 290/2003 si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 609/2003,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2 lit. „i” si „n” art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna martie 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia Economica, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mures.- S.C. Siletina Impex S.R.L.- S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Primaria municipiului Tîrgu Mures

Serviciul Public de Asistenta Sociala

TABEL NOMINAL

privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local, acordat persoanelor cu handicap

auditiv accentuat si grav, între perioada 01.03.2005- 31.03.2005

NR. CRT.

NUME SI

PRENUME

ADRESA

DATA

NASTERII

VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE HANDICAP

LUNI VALABILE (martie)

GR. I GR. II

AS.PERS.

ACTUL DE

IDENTITATE

SEMNATURA

DE PRIMIRE

DATA

ELIBERARII

ABONA

MENTULUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

BEKE DANIELA CORINA

Parângului nr. 17/20

5/3/1984

Permanent

1

GR.II

SURDOMUT

2

BEKE RADU MARIUS

Parângului nr. 17/20

12/8/1982

Permanent

1

GR.II

SURDOMUT

3

BOER PETER

Podeni nr. 17

7/13/1973

Permanent

1

GR.II

SURDOMUT

4

KAPAS ZOLTAN

Petru Dobra nr.28/2

7/12/1985

Permanent

1

GR.II

SURDOMUT

5

VINCZE BELA

Cutezanței nr. 73/7

11/30/1963

11/15/2005

1

GR.II

SURDOMUT

Întocmit:

Cseresznyes Ibolya

Pagina 1