Hotărârea nr. 329/2005

HCL 329 Privind aprobarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2006.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 329 Din 20 decembrie 2005

privind adoptarea bugetului local al

municipiului Târgu Mureș pe anul 2006

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr.994 din 19.12.2005 privind adoptarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș, pe anul 2006.

Ținând seama de prevederile O.U.G. nr. 45 din 2003, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2006.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „d” a Legii nr. 215/2001, în conformitate cu dispozițiile art. 46, alineat 3 din Legea nr. 215/2001,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se adoptă bugetul propriu al Consiliului local municipal Tîrgu.Mureș pe anul 2006, atât la venituri (anexa nr.1 și 1') cât și la cheltuieli (anexa nr.2 și 2') în sumă totală de 215.159.197 lei din care 44.800.000 lei venituri extrabugetare.

Armonizarea cheltuielilor pe capitole și subcapitole se va aproba de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, până la data de 31.01.2006.

Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2006 al R.A. Aquaserv Tîrgu Mureș (anexa nr.3).

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al S.C.Transport Local S.A. Tîrgu Mureș (anexa nr.4).

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al S.C.Locativ S.A. Tîrgu Mureș (anexa nr.5).

Art. 5. Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea angajării unui credit bancar pe o perioadă de rambursare a creditului de 20 ani, pentru lucrări de investiții în curs pe anul 2006.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemnează Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria