Hotărârea nr. 328/2005

HCL 328 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 328 Din 20 decembrie 2005

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tg-Mureș pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului T]rgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 983 din 19.12.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului T]rgu Mureș, pe anul 2005.

Ținând seama de prevederile O.U.G.45 din 2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr.511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38,lit.d și art.46 alineat 3 a Legii 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se rectifică bugetul propriu al Consiliului Local al Municipiului T]rgu Mureș pe anul 2005, astfel:

I.VENITURI

Nr. Crt.

Denumire indicatori

Buget 2005

Buget rectificat 2005

Dif.(+,-)

0

1

2

3

4

TOTAL VENITURI

160.032.504

161.532.504

+ 1.500.000

1

Cote defalcate din impozitul pe venit (31.02.01)

43.000.019

42.880.019

-120.000

2

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale (31.02.03)

1.799.131

1.428.135

-370.996

3

Sume defalcate din TVA pentru protecție handicapați, cultură, culte și echilibrarea bugetelor locale (33.02.05)

5.479.016

5.970.012

+490.996

4

Sume defalcate din TVA pentru subvenționarea energiei termice livrate populației (33.02.02)

2.912.329

4.412.329

+1.500.000

II.CHELTUIELI

Nr.

Crt.

Denumire indicatori

Buget 2005

Buget rectificat 2005

Dif.(+,-)

0

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI

160.032.504

161.532.504

+1.500.000

1.

Subvenții diferențe de preț energie termică

9.452.300

10.952.300

+1.500.000

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria