Hotărârea nr. 327/2005

HCL 327 Privind achizitionarea de catre municipiul Tirgu Mures a unui imobil, teren si constructie, situat pe str. Baladei, nr. 1A/1.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 327 din 7 decembrie 2005

privind achiziționarea de catre municipiul Tîrgu Mures a unui imobil, teren si construcție, situat pe str. Baladei, nr. 1A/1

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara,

Vazând Expunerea de motive cu nr. 96/ADP/VII din 06.12.2005, prezentata de Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind achizitionarea de catre municipiul Tîrgu Mures a unui imobil, teren si constructie, situat pe Str. Baladei, nr. 1A/1,

În conformitate cu prevederile art. 7, lit.”b” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. ”l” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba achizitionarea de catre municipiul Tîrgu Mures a imobilului situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Baladei, nr. 1A/1, proprietatea numitei Turk Maria, imobil înscris în CF nr. 9370/I/A/I.Tîrgu Mures, nr. top. 834/I/A/I.

Art. 2. Se aloca de la bugetul local municipal suma de 120.000 lei RON, reprezentând pretul de achizitie al imobilului identificat în cadrul art. 1 al prezentei hotarâri.

Art. 3. Se împuterniceste Executivul Consiliului local Tîrgu Mures sa procedeze la efectuarea demersurilor notariale necesare, precum si la executarea operatiunilor de înscrierea în Carte funciara a imobilului, pe numele municipiului Tîrgu Mures.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia Domeniului Public, Directia economica si Serviciul investitii.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria