Hotărârea nr. 325/2005

HCL 325 Privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea avizelor de functionare si autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice pe anul 2006.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 325

din 7 decembrie 2005

privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea

si modificarea avizelor de funcționare si autorizații pentru desfasurarea unor activitati economice pe anul 2006

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21265 /5 din 28.11.2005, prezentata de Direcția Activitati Social-Culturale si Patrimoniale - Serviciul Autorizari si Control Activitati Economice privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea avizelor de functionare si autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice pe anul 2006,

Având în vedere prevederile art. 268 si urmatoarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotarârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, si ale art.38 lit.d) si art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba, începând cu data de 01.01.2006, nivelul unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea avizelor de functionare si autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal, prin Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale - Serviciul Autorizari si Control Activitati Economice.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria

ANEXA NR.1

 • 1. Taxa privind eliberarea autorizațiilor pentru persoane fizice si/sau asociații familiale care desfasoara activitati economice în mod independent conform Legii nr.300/2004

  • 1.1. Pentru eliberarea autorizațiilor în baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, precum si viza anuala a acestora - 55,00 RON;

 • 2. Taxa privind eliberarea avizelor de functionare pentru exercitarea unor activitati comerciale pe raza municipiului Tîrgu Mures conform H.C.L.M. Tîrgu Mures nr.124/2004

  • 2.1. Pentru eliberarea avizelor de functionare pentru structuri de vânzare (unitati comerciale si/sau prestatoare de servicii si cele în care se desfasoarajocuri de noroc), precum si viza anuala a acestora - 55,00 RON;

  • 2.2. Pentru eliberarea avizelor de functionare provizorii (pe perioada determinata, pentru comert ambulant stradal, terase sezoniere din fata structurilor de vânzare sau terase independente situate pe domeniul public sau privat, pentru comertul promotional si pentru manifestari ocazionale de orice tip) - 55,00 RON;

  • 2.3. Pentru eliberarea avizelor de functionare pentru centrele publice de desfacere (piete), precum si viza anuala a acestora - 55,00RON;

Taxele pentru eliberarea autorizatiilor si a avizelor de functionare stabilite mai sus, se achita integral, anticipat eliberarii acestora, indiferent de perioada ramasa pâna la sfârsitul anului fiscal 2006.

 • 3. Taxa privind completarea / modificarea autorizatiilor pentru persoane fizice si/sau asociatii familiale care desfasoara activitati economice în mod independent conform Legii nr.300/2004

  • 3.1. Pentru completarea / modificarea obiectului de activitate, a membrilor asociati, precum si a locului desfasurarii activitatii, la autorizatiile eliberate în baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent - 44,00 RON;

  • 3.2. Pentru completarea / modificarea avizelor de functionare pentru structuri de vânzare (unitati comerciale si/sau prestatoare de servicii si cele în care se desfasoarajocuri de noroc) - 44,00 RON;

  • 3.3. Pentru completarea / modificarea avizelor de functionare pentru centrele publice de desfacere (piete) - 44,00 RON;

Taxele pentru completarea / modificarea autorizatiilor si a avizelor de functionare stabilite mai sus, se achita integral, la data solicitarii.