Hotărârea nr. 324/2005

HCL 324 Privind avalizarea biletelor la ordin emise de catre S.C. Transport Local S.A. pentru garantarea platilor autobuzelor achizitionate conform contractului de leasing.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 324 din 7 decembrie 2005

privind avalizarea biletelor la ordin emise de catre S.C. Transport Local S.A. pentru garantarea platilor autobuzelor achizitionate conform contractului de leasing

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. __________ din _____________2005

privind avalizarea biletelor la ordin emise de catre S.C. Transport Local S.A. pentru garantarea platilor autobuzelor achizitionate contractului de leasing, prezentata de Directia economica,

În temeiul art. 38, lit. „d”, „f”, „i” si „j” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avalizarea biletelor la ordin emise de catre S.C. Transport Local S.A. pentru garantarea platilor autobuzelor achizitionate conform contractului de leasing, care vor fi înscrise în Registrul garantiei municipalitatii locale.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria