Hotărârea nr. 323/2005

HCL 323 Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - str. Remetea, fn in vederea lotizarii terenului pentru amplasare locuinte pe terenul proprietatea privata in suprafata de 2000 mp.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 323 din 7 decembrie 2005

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Remetea fn. ”

in vederea lotizarii terenului pentru amplasarea locuințe pe terenul proprietate privata in suprafața de 2000 mp identificat ca cel înscris in CF nr. 5/N Remetea, nr. cad. 239/4

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 12076/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Remetea fn. ” în vederea lotizarii terenului pentru amplasarea locuinte pe terenul proprietate privata in suprafata de 2000 mp identificat ca cel înscris in CF nr. 5/N Remetea, nr. cad. 239/4, avizele favorabile ale R.A. Aquaserv-2141/2005, S.C. Electrica S.A. - 947/2005, S.C. Distrigaz Nord S.A.-741/2005, ROMTELECOM-551/2005, acceptul proiectantului PUZ Unirii S.C. PROIECT S.A. nr. 547/2005. si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Remetea fn.” in vederea lotizarii terenului pentru amplasarea locuinte pe terenul proprietate privata in suprafata de 2000 mp identificat ca cel înscris in CF nr. 5/N Remetea, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 31/2005 întocmit de S.C. PAC PROIECT S.R.L. din Tîrgu Mures, proiect anexat - care face, împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati, parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai in conditiile prezentarii declaratiei autentificate prin care titularul se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati prevazute în documentatia aprobata si dupa ,cedarea catre domeniul public al municipiului Tîrgu Mures, a terenului necesar pentru modernizarea str. Remetea la profil de strada de gr. III cu doua benzi de circulatie si trotuare conform legii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria