Hotărârea nr. 322/2005

HCL 322 Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - str. Agricultorilor, nr. 30 - studiu de amplasament pentru obiectivul pensiune si locuinta, proprietari Pribac Ioan Alexandru, Pribac Olga Margareta si Bocscor Carolina.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 322 din 7 decembrie 2005

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Agricultorilor nr.30” studiu de amplasament pentru obiectivul pensiune si locuința proprietari Pribac Ioan Alexandru, Pribac Olga Margareta, Bocscor Carolina

Consiliul local municipal Târgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 13204/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Agricultorilor nr.30” studiu de amplasament pentru obiectivul pensiune si locuinta - proprietari Pribac Ioan Alexandru, Pribac Olga Margareta, Bocscor Carolina, avizele favorabile ale R.A. Aquaserv-427/2005, S.C. Electrica S.A.-949/2005, S.C. Distrigaz Nord S.A.-742/2005, ROMTELECOM-563/2005, acceptul proiectantului PUZ Unirii S.C. PROIECT S.A. nr. 552/2005 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Agricultorilor nr.30” studiu de amplasament pentru obiectivul pensiune si locuinta - proprietari Pribac Ioan Alexandru, Pribac Olga Margareta, Bocscor Carolina, pe terenul identificat ca cel înscris in CF nr. 1309/II Tîrgu Mures, nr. top. 5450/3/4; 5453/2/4;5454/4/1;5453/1/4, cu suprafata totala de 6918 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 23/2005 întocmit de S.C. TEKTURA S.R.L. din Tîrgu Mures, proiect anexat - care face, împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati, parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai in conditiile prezentarii declaratiei autentificate prin care titularul se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie extinderile de retele de utilitati prevazute în documentatia aprobata si de a asigura accesul pentru lucrarile de întretinere ale santului si a avizului pentru gospodarirea apelor al Directiei Apelor Mures

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria