Hotărârea nr. 321/2005

HCL 321 Privind repartizarea suprafetei de 58 mp din imobilul situat in municipiul Tirgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9 in favoarea Serviciului Public Politia Comunitara.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 321 din 7 decembrie 2005

privind repartizarea suprafeței de 58 mp din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mures str. Gh. Doja, nr. 9, în favoarea Serviciului Public Politia Comunitara

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. ______ din ___________ 2005 prezentata de

Serviciul Public Politia Comunitara Tîrgu-Mures, prin care se solicita aprobarea repartizarii suprafeței de 58 mp din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Gh. Doja, nr. 9, de catre Serviciul Public Politia Comunitara,

Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 si H.G.R. nr. 2295/2004 privind Politia Comunitara,

În temeiul art. 38, alin. (2), lit. „f”, art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba repartizarea spatiului de 58 mp din imobilul situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Doja, nr. 9 identificat în releveul care face parte integranta din prezenta hotarâre, în vederea utilizarii cu titlu gratuit de catre Serviciul Public Politia Comunitara Tîrgu-Mures.

Art. 2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei se va proceda la semnarea procesului-verbal de predare-primire a spatiilor care fac obiectul prezentei hotarâri, între SC Locativ SA si Serviciul Public Politia Comunitara.

Art. 3. Contractul de concesiune încheiat între Autoritatea publica locala si SC Locativ SA se modifica în mod corespunzator.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Public Politia Comunitara si S.C. Locativ S.A. Tîrgu-Mures.

Presedinte de sedinta dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria