Hotărârea nr. 320/2005

HCL 320 Privind completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 65/2002 referitoare la aprobarea planului de transport al municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 320 din 7 decembrie 2005

privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 65/25.04.2002 referitoare la aprobarea planului de transport al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.____din__________________2005

prezentata de Serviciul public Administratia domeniului public - Serviciului de coordonare a transportului public rutier privind completarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 65/2002 referitoare la aprobarea planului de transport al municipiului Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „f”, „l”, „w” precum si a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba înfiintarea unei linii de autobuz pe traseul Unirii -Cuza Voda - Tudor - Sapientia.

Art. 2. Prezenta Hotarâre completeaza prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 65/25.04.2002 si se va republica în conditiile legii

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia domeniului public - Serviciul de coordonare a transportului public rutier.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria