Hotărârea nr. 32/2005

HCL 32 Privind rectificarea bugetului Serviciului coordonare sanatate, invatamant, culte, sport, cultura, agrement, turism si arta pe anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 32

din 24 februarie 2005

privind rectificarea bugetului Serviciului Coordonare Sanatate, Învatamânt, Culte, Sport, Cultura, Agrement, Turism si Arta pe anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.041/17.02.2005 a Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2005 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor art. 38 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si ale art. 15, alin. (1) din Legea nr. 108/2004,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului Serviciului Coordonare Sanatate, Învatamânt, Culte, Sport, Cultura, Agrement, Turism si Arta, pe anul 2005, introducerea la capitolul 7 “Alte actiuni” a doua pozitii:

  • - Concurs proiecte (altele decât cele culturale) - 700.000.000 lei

  • - Actiuni nenominalizate (altele decât cele culturale) - 100.000.000 lei

Art. 2. Sumele necesare vor fi alocate din rezerva bugetara.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvary Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban