Hotărârea nr. 318/2005

HCL 318 Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de furnizare a energiei termice din cartierul Tudor Vladimirescu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 318 din 7 decembrie 2005

privind aprobarea scoaterii din funcțiune si casarii, respectiv valorificării parțiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de furnizare a energiei termice din Cartierul Tudor Vladimirescu

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile:

  • - Art. 5, alin. (3) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;

  • - Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, art.17, 21;

  • - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, modificata si completata prin O.G.nr. 54/1997, cap. III, art. 21, 22, 23;

  • - O.G. nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

Vazând Expunerea de motive nr. 77 din 16 noiembrie 2005 prezentata de Serviciul public Administratia domeniului public - Biroul energetic privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de furnizare a energiei termice din Cartierul Tudor Vladimirescu, prin demararea lucrarilor de modernizare a sistemului de furnizare a energiei termice,

Potrivit dispozitiilor art. 38, lit. „g”, „h”, „i” precum si a art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe cuprinse în lista anexa la referatul nr. 9783/10.10.2005, cu o valoare de inventar de 47.263 RON, din care amortizata la data de 30.09.2005 - 26.332 RON, aflate în patrimoniul privat al municipiului Tîrgu Mures si în gestiunea S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures, respectiv a centralelor termice nr. 3, 4, 5, 5, 7 Tudor Vladimirescu, în vederea valorificarii acestora sub forma de deseuri (recuperabile si irecuperabile) si pese de schimb cu titlu gratuit pentru utilajele aflate în functiune din acelasi patrimoniu.

Anexa la referatul prezentat mai sus privind lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor aferente cu casarea (respectiv demontarea, dezmembrarea, transportul, etc) se fac venit la bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia domeniului public si conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria