Hotărârea nr. 317/2005

HCL 317 Privind aprobarea conventiei - protocol, referitoare la folosirea in comun a spatiilor scolare din cladirea II aflata in administrarea Grupului Scolar "Constantin Brancusi" Tirgu Mures, str. Victor Babes, nr. 11.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 317

din 7 decembrie 2005

privind aprobarea convenției - protocol, referitoare la folosirea în comun a spatiilor școlare din cladirea II aflata în administrarea Grupului Scolar „Constantin Brâncusi'' Tîrgu Mureș, str. Victor Babes, nr. 11

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive nr. 3473/B din data de 09.11.2005 prezentata de Compartimentul de Evidenta si Gestiune Patrimoniu Sanatate, Învatamânt si Culte, referitor la aprobarea conventiei - protocol cu privire la folosirea în comun, de catre Grupul Scolar ,,C-tin Brâncusi'' si Liceul cu Program Sportiv ,,Szasz Adalbert'', a spatiilor scolare din cladirea II.

În temeiul prevederilor art.166 din Legea nr. 84/1995, astfel cum a fost completata si modificata prin Legea nr. 354/2004 coroborate cu dispozitiile art. 38, alin. (2), lit. „f”, lit. „n” coroborate cu cele ale art. 121 din Legea nr. 215/2001.

În conformitate cu dispozitiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba conventia - protocol încheiata între Grupul Scolar „C-tin Brâncusi” si Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” privind folosirea în comun de catre cele doua unitati scolare a spatiilor scolare din Tîrgu Mures, str. Victor Babes, nr. 11 - cladirea II.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati Social - Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria