Hotărârea nr. 316/2005

HCL 316 Privind aprobarea amplasarii de cabine telefonice care sa permita accesul persoanelor cu handicap pe domeniul public al municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 316

din 7 decembrie 2005

privind aprobarea amplasarii de cabine telefonice care sa permită accesul persoanelor cu handicap pe domeniul public al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2582 din 15.11.2005 prezentata de Administrația Domeniului Public - Serviciul Administrarea Patrimoniului Public si Privat privind aprobarea amplasarii de cabine telefonice care sa permita accesul persoanelor cu handicap pe domeniul public al municipiului Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile Legii nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „f” si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba amplasarea de cabine telefonice care sa permita accesul persoanelor cu handicap pe terenuri apartinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures, în urmatoarele 6 locatii:

  • 1.     Aleea Carpati nr. 49 (Anexa 1);

  • 2.     Of. 5, str. Secuilor Martiri nr. 10 (Anexa 2);

  • 3.     Str. Revolutiei nr. 10 (Anexa 3);

  • 4.    Of. 7 B-dul 1848 (Anexa 4);

  • 5.    B-dul Pandurilor nr. 100 (Anexa 5);

  • 6.     Of. 3 P-ta Victoriei nr. 17 (Anexa 6).

Art. 2. Prezenta hotarâre completeaza amplasamentele aprobate prin H.C.L. nr. 17/27.01.2005 - privind aprobarea terenurilor apartinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures destinate amplasarii de cabine telefonice.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul concesionari, vânzari, închirieri si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul administrarea patrimoniului public si privat.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria