Hotărârea nr. 315/2005

HCL 315 Privind aprobarea vanzarii unui spatiu cu destinatia pivnita situat in Piata Trandafirilor, nr. 51.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 315

din 7 decembrie 2005

privind aprobarea vânzării unui spatiu cu destinația pivnița situat în P-ta Trandafirilor, nr. 51

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3710 din 14.10.2005 a Direcției Economice - Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea vânzării unui spatiu cu destinatie pivnita prin licitatie publica.

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. “h” si ale art. 125, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a spatiului cu destinatie pivnita situat în P-ta Trandafirilor nr. 51, având suprafata desfasurata de 43,1 mp, cu participarea exclusiva a colocatarilor din imobil.

Art. 2. Se aproba caietul de sarcini si pretul de pornire la licitatie conform evaluarii facute în acest sens, respectiv 10.871 lei inclusiv TVA.

Art. 3. Se aproba componenta comisiei de licitatie si înlocuitorii acestora dupa cum urmeaza:

Barczi Gyozo

- presedinte

- viceprimar

Kiss Imola

- membru

- director economic

Grama Maria

- membru

- sef serv. concesionari

- membru

- reprezentant SC Locativ SA

Pop Aurel Mircea

- membru

- consilier municipal

Membri înlocuitori:

Czegzi Sandor

- membru

- viceprimar

Baba Violeta

- membru

- inspector

Damian Alina

- membru

- consilier

- membru

- reprezentant SC Locativ SA

Fekete Attila Csaba

- membru

- consilier municipal


Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria