Hotărârea nr. 314/2005

HCL 314 Privind revizuirea pretului de inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflat in administrarea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 314 din 7 decembrie 2005

privind revizuirea prețului de închiriere prin licitație publica a terenului în suprafața de 433 mp aflat în administrarea municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3371 din 16.09.2005, a Direcției Economice - Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la revizuirea prețului de închiriere prin licitație publica a terenului în suprafata de 433 mp.

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. “h” si ale art. 125, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea art. 2 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 94/28.04.2005, acesta urmând a avea urmatorul continut:

“ Pretul de pornire la licitație, stabilit potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului este de 1021,88 Euio faia TVA. “

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria