Hotărârea nr. 313/2005

HCL 313 Privind aprobarea achizitionarii terenului in suprafata de 340 mp situat in zona Cartier Belvedere.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 313

din 7 decembrie 2005

privind aprobarea achiziționării terenului în suprafața de 340 mp situat în zona Cartier Belvedere

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 4125 din 21.11.2005 a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea achizitionarii terenului în suprafata de 340 mp situate în zona Cartier Belvedere,

Având în vedere prevederile art. 125, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba achizitionarea terenului în suprafata de 340 mp, situat în zona Cartier Belvedere, înregistrat în CF nr. 90912/N, 90913/N, în vederea amplasarii unui rezervor de apa potabila.

Art. 2. Se aproba pretul de achizitionare a terenului, respectiv 11,8 euro/mp.

Art. 3. Se aproba suportarea cheltuielilor cu dezmembrarea terenului din Bugetul local al municipiului Tîrgu Mures.

Art. 4. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures sa semneze contractul de vânzare cumparare la pretul stabilit la art. 2.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Comisia de negociere instituita la art. 2.

Presedinte de sedinta dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria