Hotărârea nr. 312/2005

HCL 312 Privind recazarea d-lui Berghian Vasile, beneficiar al Legii nr. 341/2004, in spatiul situat in Tirgu Mures, str. Lacrimioarei, nr. 3.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 312 din 7 decembrie 2005

privind aprobarea închirierii spațiului situat în str. Lacramioarei, nr. 3 în favoarea d-lui Berghian Aurel în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala si ale Legii nr. 341/2004,

Vazând Informarea privind repartizarea spațiului în suprafața de 26,18 mp, situat în Tîrgu-Mures, str. Lacramioarei, nr. 3, în favoarea domnului Berghian Aurel în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004 precum si discutiile din plenul Consiliului local municipal Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. ( 2 ), lit. „g”, precum si a art 46 alin.(1 ) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba închirierea directa în favoarea domnului Berghian Aurel, în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004, a spatiului situat în str. Lacramioarei, nr.3, cu o suprafata de 26,18 mp, pentru o perioada de 6 luni.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale si S.C. Locativ S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria