Hotărârea nr. 311/2005

HCL 311 Privind actualizarea taxelor si tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piete din municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 311

Din 7 decembrie 2005

privind actualizarea taxelor si tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piete din municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu.Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru ;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1781/11.11.2005, prezentata de serviciul public Administratia Pietelor - privind actualizarea taxelor si tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piete din municipiul Tîrgu Mures si constatând oportunitatea acestor propuneri,

Vazând prevederile O.U.G nr. 45/2003 privind finantele publice locale, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

În temeiul art. 38, lit. „d”, „j” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2006, se majoreaza taxele si tarifele pentru folosirea locurilor publice de desfacere - piete din municipiul Tîrgu Mures, de catre persoane fizice, persoane juridice, asociatii familiale, asociatii agricole, unitati economice ale altor persoane juridice, precum si cele ale organizatiilor politice si obstesti, institutiile publice, fundatii si altor asemenea, unitati de cult, filiale, sucursale si reprezentante autorizate sa functioneze pe teritoriul României, apartinând persoanelor fizice sau juridice straine, altele similare si sunt stabilite, conform anexelor nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezenta Hotarâre.

Art. 2. În cazul spatiilor si terenurilor din locurile publice de desfacere, pentru care exista contracte de închiriere, colaborare sau conventii legal întocmite ori obtinute ca urmare a licitatiilor organizate conform legii anterior prezentei hotarâri, chiriile, respectiv, taxele ce se vor percepe începând cu data intrarii în vigoare, nu vor putea fi mai mici decât cele prevazute în Anexa nr.4 la prezenta.

Art. 3. Asociațiile si fundațiile non profit, precum si beneficiarii Legii Nr.341/2004, privind recunoștința fata de eroii - martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, se vor adresa cu solicitari pentru spatii Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mures.

Art. 4. Administratia Pietelor, va proceda la colectarea taxei pe valoare adaugata aferenta taxelor, tarifelor si chiriilor percepute în baza anexelor nr. 1 - 4 la prezenta, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare.

Art. 5. Bunurile, spatiile, terenurile pentru care se achita taxe zilnice de folosinta, se atribuie direct, pe baza de conventie, respectiv Chitanta.

Art. 6. Taxele, tarifele si chiriile care fac obiectul prezentei Hotarâri, se încaseaza de catre Administratia Pietelor.

Cota de 50% din veniturile încasate din chirii, face obiectul virarii catre bugetul local.

Art. 7. Urmarirea si încasarea taxelor si tarifelor se va efectua de catre serviciul public Administratia Pietelor, aplicând procedura speciala prevazuta de Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal si O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Art. 8. Din comisia de licitatie spatii vor face parte domnii consilieri Pop Aurel Mircea si Bakos Levente.

Art. 9. De la data intrarii în vigoare a prezentei, orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin serviciul public Administratia Pietelor.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria