Hotărârea nr. 310/2005

HCL 310 Privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in anul fiscal 2006, aferente activitatii compartimentului Arhitect sef.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGUMURES

H O T AR Â R E A nr. 310 din 7 decembrie 2005

privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor si autorizațiilor în anul fiscal 2006, aferente activitatii Compartimentului Arhitect Sef

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului Sef nr. 13184/2005, privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pe anul 2006 aferente activitatii Compartimentului Arhitect Sef,

Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate

În temeiul prevederilor cap. V, art.266,267,268,269 ,287,288 a Legii nr. 571/.2003, privind Codul Fiscal, a Hotarârii Guvernului nr. 797/14.07.2005 privind nivelurile pentru valorile impozabile si taxe locale si alte taxe asimilate acestora , aplicabile în anul 2006, a art. 64, a Ordinului MTCT nr. 1430/2005, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

În temeiul prevederile art. 38, litera „d” si art. 46, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba cuantumul taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatii Compartimentului Arhitect Sef, pentru anul 2006 , cuprinse în anexa. 1 - care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin compartimentele Arhitectului Sef si Directia Economica.

Presedinte de sedinta dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria

ANEXA nr. 1

TAXELE LOCALE PENTRU EMITEREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZAȚIILOR AFERENTE ACTIVITATII COMPARTIMENTULUI ARHITECT SEF, PENTRU ANUL 2006

Art. 1. Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizație prevăzuta în prezenta anexa, trebuie sa plateasca taxa necesara înainte de a i se elibera actul de autoritate solicitat, la compartimentul Arhitect Sef,.

Art. 2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilita în functie de suprafata pentru care se solicita:

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

Taxa pentru anul 2005 lei - rol / ron

Taxa pentru anul 2006 lei

a) Pâna la 150 mp inclusiv

38.000 / 3.80

4

b) Între 151 mp si 250 mp inclusiv

50.000 / 5.00

5

c) Între 251 mp si 500 mp inclusiv

64.000 / 6.40

7

d) Între 501 mp si 750 mp inclusiv

77.000 / 7,70

8

e) Între 751 mp si 1.000 mp inclusiv

91.000 / 9,10

10

f) Peste 1.000 mp

91.000 + 139 lei rol pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

9,10 +0,01    lei ron

pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

10 + 1 leu / mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

Art. 3. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

Art. 4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza înmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoarea de 6 lei.

Art. 5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

Art. 7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata.

Art. 8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decât cele prevazute în alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

Art. 9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. În cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizației se modifica astfel încât sa reflecte porțiunea din construcție care urmeaza a fi demolata.

Art. 10. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

Art. 11. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pâna la 9 lei pentru fiecare racord.

Art. 12. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local în suma de pâna la 11 lei.

Art. 13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale în suma de pâna la 7 lei.

Art. 14. Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire se va stabili pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, aplicându-se urmatoarele reguli:

 • a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita autorizatia si se plateste înainte de emiterea acesteia , la depunerea documentatiei , dupa cum urmeaza :

a.1) În cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, pentru realizarea constructiilor noi de locuinte si anexele aferente acestora , valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 251 a Legii nr.571/2003, reactualizata , conform legii

a.2) În cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica pentru realizarea de constructii altele decât cele mentionate la punctul a.1) si pentru persoanele juridice , pentru realizarea oricaror tipuri de lucrari de construire, solicitantul va prezenta obligatoriu „Devizul General” întocmit în conformitate cu metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii aprobata prin Hotarârea Guvernului nr.1179/2002, cu modificarile ulterioare. Valoarea reala a lucrarilor de constructii si instalatii se va determina luându-se în calcul cheltuielile prevazute la capitolul 4, Cheltuieli pentru investitia de baza subcapitolul 4.1.- Constructii si instalatii, în conformitate cu structura devizului general al investitiei”.

 • b) în termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul Arhitect Sef;

 • c) pâna în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul Arhitect Sef are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

 • d) pâna în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul Arhitect Sef a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Art. 15. Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale este de: 23 lei pentru fiecare mp sau fractiune de mp

Art. 16. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:

 • a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;

 • b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

 • c) certificat de urbanism sau autorizație de construire, pentru lucrările de interes public județean sau local;

 • d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;

 • e)  autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

Art. 17. Constituie contraventie urmatoarele fapte:

 • a)     depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 267, aliniat 14, litera b), din Codul fiscal

 • b)     nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 267, aliniat 14, litera b) , din Codul fiscal

În cazul persoanelor fizice, contraventia prevazuta la punctul a), se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 110 lei iar cea de la punctul b) , se sanctioneaza cu amenda de la 110 lei la 340 lei .

În cazul persoanelor juridice, contraventia prevazuta la punctul a), se sanctioneaza cu amenda de la 230 lei la 450 lei iar cea de la punctul b) , se sanctioneaza cu amenda de la 450 lei la 1360 lei .