Hotărârea nr. 31/2005

HCL 31 Privind initierea procedurii de reorganizare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Tirgu Mures in Camin pentru Bolnavi Cronici.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 31 din 9 februarie 2005

privind inițierea procedurii de reorganizare a Centrului de Îngrijire si Asistenta Tîrgu Mures în Camin pentru Bolnavi Cronici

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ______din______________ 2005

privind initierea procedurii de reorganizare a Centrului de Îngrijire si Asistenta Tîrgu Mures în Camin pentru Bolnavi Cronici,

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 17/2000 privind Asistenta sociala a persoanelor vârstnice,

În temeiul art. 38, lit. “s” coroborat cu art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba initierea procedurii de reorganizare a Centrului de Îngrijire si Asistenta cu sediul în Tîrgu Mures, str. Evreilor Martiri, nr. 31, jud. Mures, în Camin pentru Bolnavi Cronici si preluarea acestuia în subordinea Consiliului local municipal Tîrgu Mures, cu buget alocat pe anul 2005 de 8.500 mil. lei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria