Hotărârea nr. 309/2005

HCL 309 Privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2006 percepute de Serviciul public Administratia domeniului public.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 309 din 7 decembrie 2005

privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2006 percepute de

Serviciul public Administrația domeniului public

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive cu nr.77/16.11.2005, prezentata de Administrația Domeniului Public - Biroul juridic, privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2006,

Conform prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si în conformitate cu art. 26, alin. 1 din OUG nr. 45/2003 - privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale stabilesc taxele speciale.

În baza alin. (2) al aceluiasi articol, cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se stabileste integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru înfiintarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de întretinere si functionare ale acestor servicii.

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (1) si alin. (2), lit. „d”, si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba nivelul taxelor speciale pe anul 2006 percepute de Serviciul Public Administrarea Domeniului Public, cuprinse în Anexele 1-6, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarului municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Pubilc Administrarea Domeniului Public si serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Tîrgu Mures implicate în aplicarea si colectarea acestor taxe.

Presedinte de sedinta dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria

Taxa ocupare domeniu public

 • I.    Taxa de ocuparea domeniului public si/sau privat al municipiului Tîrgu Mures cu panouri publicitare autorizate în funcție de dimensiunile panourilor:

 • 1) . Panou cu dimensiunile de :        1.200/160/2.000 mm (pitici publicitari) -

 • 2005 - 20 EURO/panou/luna

 • 2006 - 20 EURO/panou/luna

 • 2) . Panou încadrat în dimensiunile de : 2.000-2.500/3.000-3.500 mm (dimensiune

medie) -

 • 2005 - 30 EURO/panou/luna

 • 2006 - 30 EURO/panou/luna

 • 3) . Panou încadrat în dimensiunile de : 3.000-3.500/4.500-5.000 mm(dimensiune mare)-

 • 2005 - 50 EURO /panou/luna

 • 2006 - 50 EURO/panou/luna

 • II.   Taxa ocupare domeniul public cu panouri temporare amplasate pe domeniul public si/sau privat al municipiului :

 • 2005 - 75.000 lei/mp afisaj/buc/luna pentru suprafețe de pâna la 5 mp, respectiv

100.000 lei/mp afisaj/buc/luna. pentru suprafet e de peste 5 mp, pe o perioada minim 30 de zile si maxim 6 luni.

 • 2006  - 7,5 lei/mp afisaj/luna pentru suprafete pâna la 5 mp,

- 10 lei/mp afisaj/luna. pentru suprafete de peste 5 mp, pe o perioada minim 30 de zile si maxim 6 luni.

NOTA: Modalitati de avizare a acestor panouri temporare:

 • - se depune cerere de avizare catre SAPPP, schita panoului publicitar, durata amplasarii si locul de amplasare.

 • III.  Taxa ocupare domeniu public cu mijloace de publicitate-bannere cu caracter temporar pe o perioada de cel mult de 30 zile , indiferent de zona de amplasare:

 • 2005  - 1.500.000 lei/mp/luna

 • 2006  - 150 lei/mp/luna

NOTA: Pentru amplasare de bannere cu caracter umanitar se propune acordarea de scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public,

 • IV.  Taxa pentru avizare amplasare reclame tip banner pe domeniul privat, pentru o perioada de cel mult 30 de zile

 • 2005   - 5.000 lei/mp/zi

 • 2006  -0,5 lei/mp/zi

NOTA: Modalitati de avizare:

 • - se depune cererea la Administratia domeniului public,schita proiect de amplasare, plan de situatie, perioada de amplasare, achitarea anticipata a taxei pentru perioada solicitata

V. Taxa pentru afisaj pe panourile de afisaj apartinând Primariei municipiului Tîrgu Mures

2005 - 10.000 lei /afis /zi

2006   - 1 leu/afis/zi

NOTA: Pentru afisaj cu caracter umanitar se propune acordarea de scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

VI. Taxa ocupare domeniu public pentru distribuire de „fluturași”, pliante, etc.

(„sampling”)-

2005 - 100.000 lei/mp/zi 2006 - 10 lei/mp/zi

NOTA: Pentru distribuire de fluturasi, pliante, etc. in scop umanitar se propune acordarea de scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public,

VII. " Taxa ocupare domeniul public pentru organizare de expozitii

 • a) . fara vânzare

2005 - 100.000 lei/mp/zi

2006 - 10 lei/mp/zi

 • b) . cu vânzare

2005 - 165.000 lei/mp/zi

2006 - 16,5 lei/mp/zi

VIII. Taxa ocupare domeniul public pentru organizare de campanii publicitare,

 • 1) . pe amplasamente fixe,

 • a) . fara vânzare-

2005 - 330.000 lei/mp/zi 2006 - 33 lei/mp/zi

 • b) . cu vânzare

2005 - 660.000 lei/mp/zi 2006 - 66 lei/mp/zi

 • 2) .mobile

 • a) . fara vânzare-

2005 - 1.200.000 lei/mp/zi

2006 - 120 lei/mp/zi

 • b) . cu vânzare

2005 - 1.650.000 lei/mp/zi

2006 - 165 lei/mp/zi

IX.   Taxa ocupare domeniu public pentru comert promotional-

 • 2004 - 100.000 lei/mp.zi

 • 2005 - 10 lei/mp/zi

X.   Taxa ocupare domeniul public cu garaje autorizate si / sau acceptate

2005-100.000 lei/luna, adica o taxa anuala de 1.200.000 lei

- Taxa pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau acceptate este anuala si se achita trimestrial, în patru rate egale, adica pâna la 15 martie, pâna la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.

- Taxa se achita de catre proprietarii care detin un singur garaj si fac dovada deținerii unui autoturism.

Taxa se modifica în următoarele situatii:

 • a) În cazul pensionarilor, care au venit sub 3.000.000 lei inclusiv/luna -se ia în considerare venitul proprietarului autoturismului dovedit cu talonul de pensii din luna anterioara platii, se aplica o reducere de 30%, cu conditia sa detina un singur garaj si sa faca dovada detinerii unui autoturism proprietate personala.

 • b) În cazul în care persoanele fizice (împreuna cu rudele de gradul I) sau juridice detin mai multe garaje taxa se modifica dupa cum urmeaza:

 • - Pentru al doilea garaj 200.000 lei/luna, adica o taxa anuala de 2.400.000 lei

 • - Pentru al treilea garaj 300.000 lei/luna, adica o taxa anuala de 3.600.000 lei

 • - Pentru al patrulea garaj 400.000 lei/luna adica o taxa anuala de 4.800.000 lei.

 • - Pentru al cincilea garaj si urmatoarele 500.000 lei/luna adica o taxa anuala de 6.000.000 lei

 • - Taxa se achita daca se face dovada detinerii de autoturisme pentru fiecare garaj

 • c) În cazul în care nu se face dovada detinerii de autoturisme, se va achita o taxa majorata cu 50% la toate categoriile.

 • d) În cazul în care pentru un garaj s-a obtinut autorizatia de schimbare de destinatie se va achita taxa în functie de activitatea desfasurata si de zona de interes urban în lei/ mp /zi.

 • e) Pentru alte situatii care nu sunt reglementate prin prezenta, se va achita o taxa anuala de 2.400.000 lei.

2006-10 lei/luna, adica o taxa anuala de 120 lei

 • - Taxa pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau acceptate este anuala si se achita trimestrial, în patru rate egale, adica pâna la 15 martie, pâna la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.

 • - Taxa se achita de catre proprietarii care detin un singur garaj si fac dovada detinerii unui autoturism.

Taxa se modifica în urmatoarele situatii:

 • a) În cazul pensionarilor, care au venit sub 300 lei inclusiv/luna -se ia în considerare venitul proprietarului autoturismului dovedit cu talonul de pensii din luna anterioara platii, se aplica o reducere de 30%, cu conditia sa detina un singur garaj si sa faca dovada detinerii unui autoturism proprietate personala.

 • b) În cazul în care persoanele fizice (împreuna cu rudele de gradul I) sau juridice detin mai multe garaje taxa se modifica dupa cum urmeaza:

 • - Pentru al doilea garaj 20 lei/luna, adica o taxa anuala de 240 lei

 • - Pentru al treilea garaj 30 lei/luna, adica o taxa anuala de 360 lei

 • - Pentru al patrulea garaj 40 lei/luna adica o taxa anuala de 480 lei.

 • - Pentru al cincilea garaj si urmatoarele 50 lei/luna adica o taxa anuala de 600 lei

 • - Taxa se achita daca se face dovada detinerii de autoturisme pentru fiecare garaj

 • c) În cazul în care nu se face dovada detinerii de autoturisme, se va achita o taxa majorata cu 50% la toate categoriile.

 • d) În cazul în care pentru un garaj s-a obtinut autorizatia de schimbare de destinatie se va achita taxa în functie de activitatea desfasurata si de zona de interes urban în lei/ mp /zi.

 • e) Pentru alte situatii care nu sunt reglementate prin prezenta, se va achita o taxa anuala de 240 lei.

XI. Taxa ocupare domeniul public

a) . cu parcari acoperite autorizate si/sau acceptate

 • 2005  - 50.000 lei/luna , adica o taxa anuala de 600.000 lei;

 • 2006  - 5 lei/luna , adica o taxa anuala de 60 lei

- Taxa pentru ocuparea terenului cu parca ri acoperite autorizate sau acceptate este anuala s i se achita trimestrial, în patru rate egale, adica pâna la 15 martie, pâna la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.

b) parcari din zonele de cartiere

 • 2005  - 27.500 lei/luna , adica o taxa anuala de 330.000 lei

 • 2006  - 2,75 lei/luna , adica o taxa anuala de 33 lei

XII.  Taxa pentru autorizarea lucrărilor de spargere strazi, trotuare,zone verzi

 • 2005  - 15.000 lei/mp/zi

 • a) pentru lucrari de înlocuire sau extindere retele edilitare

 • 2006  - 1.000 lei

 • b) pentru bransamente, urgente

 • 2006 - 3 lei /mp/zi

 • XIII. Taxa pentru ocuparea parțiala a domeniului public (pentru depozitarea materialelor de constructii, schele, etc)

 • 2005  -30.000 lei/mp/zi

 • 2006  - 3 lei/mp/zi

XIV. Taxa pentru autorizatia de libera trecere si oprire pentru mijloacele de transport in zonele cu restrictie de circulatie

 • 2005  - 100.000 lei/mijloc de transport/zi

 • 2006  - 10 lei/mijloc de transport/zi

XV. Taxa pentru autorizarea de taieri arbori

 • 2005  - 350.000 lei/arbore

 • 2006  - 35 lei/arbore

XVI. Taxa pentru achizitionarea si plantarea a doi arbori/garaj pentru toti detinatorii de garaje de pe domeniul public/privat al municipiului

 • 2005  - 0 lei

 • 2006  - 50 lei

XVII. Taxa salubrizare

 • 2005  - 55.000 lei/an/apartament

 • 2006  - 5,5 lei/an/apartament

XVIII. Taxa ocupare ilegala a domeniului public -

2005- 150.000 lei/mp/zi

2006 - 15 lei/mp/zi

Nota: Taxa se plateste pana la desfiintarea constructiei sau inlaturarea obiectelor prin care se desfasoara activitatea, respectiv pana la intrarea in legalitate

XIX. Taxa eliberare AVIZ -ADP

2006 - 50 lei/aviz

Nota: Taxa se refera la toate avizele eliberate de catre Administratia domeniului public

Amenzi

 • I. - Amenda pentru amplasarea ilegala de panouri publicitare

2005 - cuprinsa între 5.000.000-10.000.000 lei

2006  - cuprinsa intre 500 - 1.000 lei

 • II. - Amenda pentru amplasarea ilegala a bannerelor pe raza municipiului

2005 - cuprinsa între 5.000.000-10.000.000 lei

2006 - cuprinsa intre 500 - 1.000 lei

 • III..    Amenda pentru neinscriptionarea lizibila a firmelor cu denumirea societatii ce desfasoara

activitatea si a nr. de înregistrare de la Registrul Comert ului, la sediile/punctele de lucru/sucursale/agentii unde isi desfasoara activitatea

2005 - cuprinsa intre 3.000.000-5.000.000

2006 - cuprinsa intre 300-500

 • IV. Amenda pentru neinscript ionarea proprietarului pe panou, firma , reclama , etc. care efectueaza publicitate pe raza municipiului

2005 - cuprinsa între 1.500.000 - 7.000.000 lei

2006 - cuprinsa intre 150-700 lei

 • V. - Amenda pentru neintretinerea reclamei/firmei/esarfei(banner)

2005 - cuprinsa intre 3.000.000 - 5.000.000

2006- cuprinsa intre 300 - 500 lei

 • VI. - Amenda pentru amplasarea neautorizata de afise pe panourile de afisaj apartinând Primariei municipiului Târgu Mures

2005 - cuprinsa între 5.000.000-10.000.000 lei.

2006- cuprinsa între 500-1.000 lei.

VII - Amenda pentru ocupare ilegala a domeniul public pentru distribuire de „fluturasi”, pliante, etc.(„sampling”)

2005 - cuprinsa intre 2.000.000 - 5.000.000 lei

2006 - cuprinsa intre 200 - 500 lei

 • VIII. Amenda pentru organizarea ilegala de expozitii pe domeniul public cu sau fara vânzare

2005 - cuprinsa între 3.000.000-5.000.000 lei;

2006- cuprinsa între 300-500 lei

 • IX. Amenda pentru organizarea ilegala de campanii publicitare pe domeniul public cu sau fara vanzare, pe amplasamente fixe sau mobile

2005 - cuprinsa între in 5.000.000-10.000.000 lei

2006- cuprinsa intre 500 - 1000 lei;

 • X. Amenda pentru organizarea ilegala de campanii cu caracter umanitar sau pentru strângerea de fonduri în scopuri caritabile pe domeniul public

2005 - cuprinsa între 5.000.000-10.000.000 lei,

2006- cuprinsa intre 500 - 1000 lei.

 • XI. Amenda pentru amplasarea neautorizata/neavizata a unor constructii (tonete, chioscuri, terase, etc) pe domeniul public sau privat al municipiului

2005 - cuprinsa între 10.000.000- 100.000.000 lei

2006  - cuprinsa intre 1.000 - 10.000 lei

 • XII. Amenda pentru executarea fara autorizatie a lucrarilor de spargere strazi, trotuare, zone verzi

2005 - cuprinsa intre 7.000.000-15.000.000 lei

2006 - cuprinsa intre 7.000.000-15.000.000 lei

 • XIII. Amenda pentru neautorizarea de libera trecere si oprire pentru mijloacele de transport in zonele in zonele cu restrictie de circulatie

2005 - cuprinsa între 2.000.000- 3.000.000 lei

2006 - cuprinsa între 2.000.000- 3.000.000 lei

 • XIV. Amenda pentru executarea de taieri de arbori fara obtinerea autorizatie de taiere. 2005 -cuprinsa intre 10.000.000-15.000.000 lei/arbore

2006 - cuprinsa intre 10.000.000 - 15.000.000 lei/arbore