Hotărârea nr. 308/2005

HCL 308 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 308 din 7 decembrie 2005

privind impozitele si taxele locale pe anul 2006

Consiliul local municipal Tirgu Mures, intrunit in sedinta ordinara de lucru,

In temeiul Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, a H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, H.G. nr. 797/2005, privind aprobarea nivelelor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006, si HCLM nr. 114/26.05.2005 privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe 2006,

Vazand Expunerea de motive nr. 4282 din 15.09.2005, prezentata de Directia Economica, privind Impozitele si taxele locale pe anul 2006,

În temeiul prevederilor art. 38 lit. “d” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aproba, incepand cu data de 01.01.2006, nivelul impozitelor si taxelor locale, asa cum sunt cuprinse in Anexele nr. 1-15, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

CAPITOLUL I

IMPOZITUL PE CLADIRI

Art. 2. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor și normelor de evaluare prevăzute in Anexa nr. 1.

*) Pentru determinarea suprafeței construite desfășurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

**) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:

 • a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;

 • b) între anii 1951 și 1977 inclusiv, reducere 5%.

***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiții se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m2, prevăzute la B.

NOTĂ :

 • 1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă, se vor aplica următorii coeficienți de corecție:

  Tg.Mures localitate urbana de rang

  II

  Zona in cadrul localitatii

  A

  B

  C

  D

  Coeficienți de corectie

  1,20

  1,15

  1,10

  1,05

 • 2. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficienții de corecție menționați la pct. 1 vor fi diminuați cu 0,10, astfel:

  Tg.Mures localitate urbana de rang

  II

  Zona in cadrul localitatii

  A

  B

  C

  D

  Coeficienti de corectie

  1,10

  1,05

  1,00

  0,95

 • 3. Zonele A, B, C si D corespund zonelor A, B, C si D aferente terenurilor intravilane, delimitate conform H.C.L.nr.217/2002.

Art. 3. (1)Persoanele fizice care dețin mai multe clădiri cu destinația de locuință, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

 • a) cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • d) cu 100% pentru cea de a patra clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

 • (2) Ordinea numerică a proprietăților se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

 • (3) Contribuabilii care intra sub incidența alin. 1 au obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul, precum și la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.

Art. 4. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1,1 % aplicată la valoarea de inventar a clădirilor in cazul în care cladirile au fost reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2 .

Art. 5. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 7 % aplicată la valoarea de inventar a clădirilor, in cazul în care cladirile nu au fost dobandite sau nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2.

Art. 6. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii negociate între părți și înscrise în contract și se datorează de către proprietar.

Art. 7. Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotei corespunzatoare.

Art. 8. Sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, fundațiile și asociațiile cu caracter umanitar care au ca unică activitate întreținerea și funcționarea căminelor de bătrâni și a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani și a copiilor străzii.

Art. 9. Impozitul pe clădirile și anexele acestora, pentru ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități social - culturale, de educație și învățământ prin autofinanțare, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii de inventar, pentru cladirile reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2.

Impozitul pe clădirile și anexele acestora, pentru ONG-urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități social - culturale, de educație și învățământ prin autofinanțare, se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii de inventar pentru cladirile care nu au fost reevaluate sau nu au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr 2.

Art. 10. In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. - conform Anexei nr. 2

Art. 11. Impozitul pe clădiri se plătește trimestrial în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie și până la 15 noiembrie.

Art. 12. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL II IMPOZITUL PE TEREN

Art. 13. Impozitul pe terenurile situate în intravilan se stabilește conform Anexei nr. 3.

Art. 14. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan cu alta categorie de folosinta decat cu terenuri cu constructii, se stabileste conform Anexei nr. 4.

Art. 15. Persoanele fizice care ocupa si/sau folosesc terenuri aferente tutuor imobilelor, inclusiv a celor nationalizate, pentru care nu platesc chirie si nici impozit vor achita o taxa anuala echivalenta cu impozitul pe teren.

Art. 16. Impozitul pe teren se plătește trimestrial în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie și până la 15 noiembrie.

Art. 17. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL III

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Art. 18. (1) Contribuabilii care dețin mijloace de transport cu tracțiune mecanică datorează o taxă anuală stabilită în funcție de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cmc sau fracțiune din aceștia, conform Anexei nr. 5.

(2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, taxa se stabilește conform Anexei nr. 6.

 • (3) Pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone taxa se stabilește conform Anexei nr. 7.

 • (4) Pentru remorci, semiremorci si rulote*), taxa se stabileste conform Anexei nr 8. *) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule

(autovehicule articulate sau trenuri rutiere, conform alin.(3).

 • (5)    Pentru mijloacele de transport pe apă , taxa se stabileste conform Anexei 9.

 • (6) Pentru anul 2006 ,Consiliul local a aprobat, conform HCL 114/2005, sa nu se perceapa taxa asupra vehicolelor lente, conform Anexei nr. 10.

Art. 19. Taxa asupra mijloacelor de transport se plătește trimestrial, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie și până la 15 noiembrie.

Art. 20. Pentru plata cu anticipatie a taxei asupra mijloacelor de transport, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL IV

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Art. 21. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă și publicitate sunt obligați să încheie contracte în acest sens și datorează bugetului local o taxa de reclamă și publicitate de 3,3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, conform Anexei nr. 11.

Art. 22. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului de publicitate si se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru luna curenta.

Art. 23. Taxa pentru panou, afisaj sau structura de afisaj folosit in scop de reclama si publicitate, situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, se aplica conform Anexei nr. 11.

Art. 24. In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj folosit in scop de reclama si publicitate, taxa se aplica conform Anexei nr. 11.

Art. 25. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publiciatate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

CAPITOLUL V

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 26. Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportive sau o alta activitate distractive in Romania are obligatia de a plati impozit pe spectacol prin aplicarea cotei corespunzatoare asupra la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, conform Anexei nr. 12.

Pentru activitățile artistice și distractive de videotecă și discotecă impozitul pe spectacole se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, pe zi de funcționare, conform Anexei nr. 12.

Impozitul pe spectacol se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

CAPITOLUL VI

TAXA ZILNICA PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL OBTINERII DE VENIT

Art. 27. Pentru anul 2006, Consiliul local a aprobat, conform HCL 114/2005, sa nu se perceapa taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obtinerii de venit, conform Anexei nr. 13.

CAPITOLUL VII TAXA HOTELIERA

Art. 28. Pentru anul 2006, prin HCL 114/2005 s-a stabilit cota procentuala reprezentand taxa hoteliera , care va fi aplicata la tarifele de cazare, conform Anexei 14.

CAPITOLUL VIII

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU, TAXELE DE TIMBRU PENTRU ACTIVITATE NOTARIALA SI TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU,

Art. 29. Pentru anul 2006, se aplica nivelurile prevazute in H.G.nr. 797/2005, pentru taxele judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitate notariala si pentru taxele extrajudiciare de timbru, conform Anexei nr. 15.

Art. 30. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul umnicipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului local municipal prin Direcția Economică si serviciile de specialitate.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvari Zoltân Csaba

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Cioban Maria

ANEXE la HCL nr. ________din _________

privind impozitele si taxele locale pe anul 2006

ANEXA NR. 1

VALORI IMPOZABILE

Pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata *), la cladiri si la alte constructii

apartinand persoanelor fizice

Felul cladirilor si a altor construcții impozabile

Niveluri pentru anul 2006 Valoare impozabila Lei /mp

Cu instalati de apa , canalizare, electrice, incalzire (conditii cumulative)

Fara instalati de apa , canalizare, electrice, incalzire

1

2

3

I.Cladiri

a)cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale

735,90

436,70

b)cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare

200,20

125,40

2.Constructii anexe, situate in afara corpului principal al cladirii

a)cu pereti din caramida arsa, piatra, beton sau din alte materiale asemanatoare

125,40

112,20

b)cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci

74,80

49,50

3. Subsol, demisol sau mansarda utilizata ca locuinta

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care sar aplica cladirii

4. Subsol, demisol sau mansarda utilizata cu alte scopuri decat cel de locuinta

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care sar aplica clădirii

ANEXA NR. 2

IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE

Nr.crt.

Specificație

Cota pentru anul 2006

1

Pentru cladirile care au fost reevaluate sau dobandite sau in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

1,1 %

2

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate sau care nu au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

7 %

3

Pentru cladirile a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%, la care se aplica cota de impozitare aferenta.

4

Pt. ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități social - culturale, de educație și învățământ prin autofinanțare, care detin cladiri care au fost reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

0,5%

5

Pt. ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități social - culturale, de educație și învățământ prin autofinanțare, care detin cladiri care nu au fost reevaluate sau nu au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

5%

ANEXA NR. 3

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN

1. Impozitul pe terenurile deținute de persoane fizice Niveluri pentru

Zona

anul 2006 lei/ha

A

5.605

B

3.911

C

2.475

D

1.309

2. Impozitul pe terenurile deținute de persoane juridice Niveluri pentru anul 2006

Zona

lei/ha

A

5.605

B

3.911

C

2.475

D

1.309

ANEXA NR. 4 IMPOZIT PE TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN CU ALTA

CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII

Lei/ha

Nr Crt

Categoria de folosința Zona

Zona I

Zona II

Zona III

Zona IV

Niveluri pentru anul 2006

Niveluri pentru anul 2006

Nivelur i pentru anul 2006

Niveluri pentru anul 2006

1

Arabil

22

17

14

12

2

Pășuni

17

14

12

10

3

Fânețe

17

14

12

10

4

Vii

36

28

22

14

5

Livezi

42

36

28

22

6

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

22

17

14

12

7

Terenuri cu ape

12

10

7

-

NOTA:

Pentru determinarea impozitului pe tren, diferentiat pe ranguri de localitati, la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se va aplica un coeficient 4,00 de corectie

ANEXA NR. 5


TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT lei/500cmc sau fractiune

Nr. crt.

Tipul mijlocului de transport

Niveluri pentru anul 2006

1.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cmc inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cmc

10

3.

Autobuze, autocare, microbuze

17

4.

Autovehicule de până la 12 tone inclusiv

18

5.

Tractoare înmatriculate

11

6.

Motociclete, motorete și scutere

4


Pentru atașe taxa anuală se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete si scutere.

ANEXA NR. 6

TAXA AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE:


Taxa (lei/an/autovehicul)


Numărul axelor si masa totală


maximă autorizată (în tone) Axă/axe motoare cu Axă/axe motoare

suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut


cu alt sistem de suspensie


Nivel

Pt. anul 2006


Nivel

pt. anul 2006


1. Autovehicule cu două axe și cu masa:

 • a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

 • b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

 • c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

 • d) peste 15 t


110

167

235

533


2. Autovehicule cu trei axe și cu masa:

a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

110

120

b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

120

216

c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

216

280

d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

280

432

e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

432

671

f) peste 25 t         t             432                               671


3. Autovehicule cu patru axe și cu masa:

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

280

284

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

284

443

c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

443

704

d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

704

1044

e) peste 31 t                         704

1044


ANEXA NR. 7

PENTRU COMBINAȚII DE AUTOVEHICULE (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone taxa se stabilește astfel:

Taxa (lei/ an/ autovehicul)

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată (în tone)

Axă/axe motoare cu alt

suspensie


Axă/axe motoare cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Nivel                                   Nivel

pt. anul 2006

pt. anul 2006

1. Autovehicule cu 2+1 axe și cu masa:

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

100

110

b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

110

120

c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

120

130

d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

130

140

e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22t

140

150

f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

150

189

g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

189

340

h) peste 25 t

340

597

2. Autovehicule cu 2+2 axe și cu masa:

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

120

136

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

136

224

c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

224

329

d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

329

397

e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

397

651

f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

651

904

g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

904

1373

h) peste 36 t

904

1373

3. Autovehicule cu 2+3 axe și cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

719

1001

b) peste 38 t

1001

1361

4. Autovehicule cu 3+2 axe și cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

636

883

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

883

1221

c) peste 40 t

1221

1806

5. Autovehicule cu 3+3 axe și cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

362

437

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

437

653

c) peste 40 t                       653

1040

ANEXA NR.8


(4) PENTRU REMORCI, SEMIREMORCI SI RULOTE*):

______________________________________________________________________________- lei/an -

Nivel

pt.anul 2006


Capacitatea

a) până la o tonă inclusiv

8

b) între 1 si 3 tone inclusiv

26

c) între 3 si 5 tone inclusiv

41

d) peste 5 tone

51


*) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere, conform alin.(3).

ANEXA NR. 9 (5)PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ taxele anuale sunt: _________________________________________________- lei/an___________

Nivel

Pt. anul 2006


 • a) luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz și agrement personal

 • b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri

 • c) bărci cu motor

 • d) bacuri, poduri plutitoare

 • e) șalupe

 • f) iahturi

 • g) remorchere și împingătoare: g1) până la 500 CP inclusiv g2) între 501 și 2.000 CP g3) între 2.001 si 4.000 CP g4) peste 4.000 CP

 • h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta


42

83

690

414

2070


414

690

1104

1656


139


14


 • i) ceamuri, șlepuri si barje fluviale, în funcție de capacitatea de încărcare:

 • 11) până la 1.500 tone inclusiv

 • 12) între 1.501 și 3.000 tone inclusiv

 • 13) peste 3.000 tone


ANEXA NR. 10 (6)VEHICOLELE LENTE

Pentru anul 2006 -   0 lei/an/vehicol.


ANEXA NR. 11

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Nr.crt.

Tip taxa

Niveluri pentru anul 2006 lei/mp sau fractiune de mp

RON

1

In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

25

2

In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

19

Tip taxa

Nivel pt. anul 2006 -cota procentuala-

3

Taxa pt. serviciile de reclama si publicitate

3,3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate prevăzute in contract

ANEXA NR. 12

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Nr. crt.

Specificatie

Nivel pt. anul 2006

Lei/mp/zi

1

Videoteci

0,300

2

Discoteci

0,600

Tarife

e cuprins coeficientul de corecție 4,00, corespunzător rangului II al localitatii.

3

Pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ, precum și pentru competițiile sportive interne și internaționale

2,2 %

4

Pentru oricare alte manifestari, altele decat cele de mai sus, respectiv manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional

5,5%

ANEXA NR. 13

TAXA ZILNICA PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL OBTINERII DE VENIT

Nr.crt.

Specificatie

Niveluri pentru anul 2006

lei/zi

1

Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit

0

ANEXA NR. 14

TAXA HOTELIERA

Nr.crt.

Specificatie

Nivel pentru anul

2006

Cota procentuala

1

Taxa hoteliera

1,1 %

ANEXA NR. 15

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU, TAXELE DE TIMBRU PENTRU ACTIVITATE NOTARIALA SI TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU,

 • A. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbu, cu modificarile si

completarile ulterioare:

Art.2 (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

a) pana la valoarea de 38,80 lei

An 2006

RON

2

b) intre 38,81 lei si 388 lei

2 lei + 10% pentru

ce depaseste 39 lei

c) intre 388,01 lei si 3.879 lei

37 lei + 8% pentru

ce depaseste 388 lei

d) intre 3.879,01 lei si 19.394,80 lei

316 lei + 6% pentru ce depaseste 3.879 lei

e) intre 19.9394,81 lei si 38.789,60 lei

1.247 lei + 4% pentru

ce depaseste 19.395 lei

f) intre 38.789,61 lei si 193.948,20 lei

2.023 lei + 2% pentru

ce depaseste 38.790 lei

g) peste 193.948,20 lei

5.126 lei +1% pentru ce ce depaseste 193.948 lei

(2) ...................Taxa aferenta

acestei contestatii nu poate depasi suma de......1) lei, indiferent de

valoarea contestata

194 1)

Art. 3. Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:

a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept, facute in cadrul art. 111 din Codul de procedura civila

aA1) cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic

19

12

b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil in bani

10

c) cereri pentru stabilirea calitatii de mostenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reductiune a liberalitatilor si cereri de partaj

19

d) cereri de recuzare in materie civila

4

e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii

10

f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare

10

g) contestatii in anulare

10

h) cereri de revizuire

10

i) actiuni de granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren

19

j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti

19

k) cereri de stramutare in materie civila

4

l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti pronuntate in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege: x

- cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau oricarui alt inscris

4

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de

39

n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute, precum si cereri de repunere in termen

4

o) cereri pentru incuviintarea executarii silite

10

oA1) cereri pentru emiterea somației de plata

39

p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor

388

r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit:                     x

- inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

- efectuarea de comisii rogatorii

78

s) cereri de infiintare a popririi

10

t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de

pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile

2

t) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie in parte

1/pagina

tA1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora

1

u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de fiecare comunicare

4

v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate

1

x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor

19

Art. 4. Cereri pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii

a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice

39

b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19

Art. 5. Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora

39

b) cereri pentru recunoasterea calitatii

de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39

Art. 6. In materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri:

a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

39

b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic

39

c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor

39

d) cereri pentru contestarea devizului lucrarilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)

19

Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la

raporturile de familie sunt urmatoarele

a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei

39

b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara

8

c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de incredintare

a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

6

Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici

8

b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei

4

Art. 8 A1 (2) Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotararile judecatoreti prevazute la alin. (1) se taxeaza........1)............21)

Art. 8A2. Cererile formulate potrivitLegii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti

8

b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc

4

Art. 9. (1) Transcrierea sau, dupa caz,intabularea in registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura privata, si a ordonantelor de adjudecare se taxeaza in functie de valoarea declarata de parti in act, dar nu mai putin decat valoarea terenurilor si constructiilor, avuta in vedere la stabilirea impozitelor, astfel.

 • a) pana la 388 lei

 • b) de la 388,01 lei la 1.939,50 lei

4%, dar nu mai putin de

4 lei

16 lei + 3% pentru suma care depaseste 388 lei

 • c) de la 1.939,51 lei la 3.879 lei       62 lei + 2% pentru suma

care depaseste 1.940 lei

 • d) de la 3.879,01 lei la 5.784,40 lei       100,90 lei + 1,5% pentru suma

care depaseste 3.879 lei

e) peste 5.784,40 lei

136 lei + 1% pentru suma care depaseste 5.784 lei

(4) Inscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanta garantat, dar nu mai mult de

39

(5) Orice alte transcrieri, inscrieri sau notari in registrele de publicitate a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie

4

(6) Actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, altele decat cererile de efectuare a operatiunilor de publicitate

8

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini in urma cercetarii registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa caz, a extraselor sau copiilor de carte funciara

2

Art. 11 (2) Se timbreaza cu........') lei cererile pentru exercitarea apelului sau

recursului

impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti

4 1)

Art. 12. Cererile in vederea declarari recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Curtea

Suprema de Justitie

8

Art. 13 Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de

plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

8

 • B. Ordonanța nr.12/1998,privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicată:

  1. Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1), dupa cum urmeaza:

  a) pana la 14.517,80 lei

  3% dar nu mai putin de 29 lei

  b) de la 14.517,81 lei la 29.148,90 lei

  437 lei+2% pentru suma ce depaseste suma de 14.518 lei

  c) de la 29.148,91- lei la 58.184,50 lei

  728 lei+ 1,5% pentru suma ce depaseste 29.149 lei

  d) de la 58.184,51 lei la 291.354,70 lei

  1.164 lei+1% pentru suma ce

  depaseste 58.185 lei

  e) de la 291.354,71 lei la 582.184 lei

  3.492 lei+0,75% pentru ce depaseste 291.036 lei

  f) peste 582.184 lei

  5.677 lei+0,5% pentru ce depaseste 582.185 lei

  2. Autentificarea testamentelor

  9

  3. Autentificarea actelor de partaj

  29

  • 4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)

  • 5. Autentificarea actelor de garantie,

  9

  inclusiv a contractelor de ipoteca

  12

  6. Autentificarea contractelor de comodat

  0,5% din valoarea bunurilor declarate

  si inchiriere de bunuri

  de parti sau, dupa caz din

  cuantumul chiriei declarate de parti, dar nu mai putin de 15 lei

  7. Autentificarea procurilor

  6

  8. Autentificarea oricaror alte acte al

  0,5% din valoarea declarata de parti,

  caror obiect este evaluabil in bani, necuprinse la pct. 1-8

  dar nu mai putin de 15 lei

  9. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, precum si a actelor de modificare a acestora

  29

  10. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor agricole, precum si a actelor de modificare a acestora

  12

  11. Autentificarea actelor de constituire si a statutelor asociatiilor fara scop patrimonial si ale fundatiilor, inclusiv a actelor de modificare

  12

  12. Autentificarea oricaror alte acte al caror obiect este neevaluabil in bani

  2

  13. Intocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin

  29

  14. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor, dare de data certa, certificarea unor fapte, pentru fiecare act

  6

  15. Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie

  2

  16. Legalizarea traducerii de catre notarul public autorizat sau legalizarea

  3

  semnaturii traducatorului, pentru fiecare exemplar

  17. Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor pe timp de un an sau fractiune de un an, pentru fiecare exemplar

  2

  18. Eliberari de duplicate de pe actele notariale si reconstituiri de acte originale

  3

  19. Taxa asupra succesiunilor, dupa valoarea acestora, se stabileste astfel:

  a) pana la 5.784,40 lei

  3% dar nu mai putin de 6 lei pentru fiecare mostenitor

  b) de la 5.784,41 lei la 29.148,90 lei

  175 lei+2% pentru suma care care depaseste 5.784 lei

  c) de la 29.148,91lei la 58.184,50 lei

  641 lei+1% pentru suma care depaseste 29.149 lei

  d) peste 58.184,50 lei

  932 lei+0,5% pentru suma care depaseste 58.185 lei

  20. Efectuarea oricaror alte acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act

  2


1) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat si completat prin Oug 123/2004, publicata in MO Partea I nr. 1154/7.12.2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2005, taxele de timbru prevazute la art. 4 alin(1) din OG 12/1998 privind taxele de timbu pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, din extravilan, se reduc la jumatate.

2) Potrivit prevederilor art. 284 alin.(11) din Legea 571/2003, privind Codul fiscal, nu se mai datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de OG 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen de un an de la decesul autorului bunurilor.

 • C. Legea nr.117/1999, privind taxele extrajudiciare de timbru:

Cap. 1 Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprem de Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice

 • 1. Eliberarea de catre organel administratiei publice centrale i locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverentileor si a oricaror alte inscrisuri pin care se atesta un fapt sau o situatie, cu execptia acelor acte pentru care

  se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai

  mare

  2.Eliberarea certificatelor de proprietatea asupra animalelor, pe cap de animal:

  - pentru animale sub 2

  ani

  - pentru animale peste 2

  ani


  3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor,


pe cap de animal, in bilete de proprietate:

- peste animalele sub 2

ani

- pentru animale peste 2

ani

 • 4. Eliberarea certificatelor fiscale

 • 5. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in

justitie

 • 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier

judiciar

 • 7. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila, a schimbarii numelui si a

sexului

 • 8. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

 • 9. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile

straine

 • 10. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare

civila

 • 11. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau

deteriorate

CAP. 2 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscierea mentiunilor In acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si pescuit


 • 1.  Acte de identitate:

 • a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate nclusiv a celor provizorii) si a buletinelor de identiatate pentru cetatenii romani, eliberarea carnetelor de identitate, precum si eliberarea sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii

pentru cetatenii straini si persoanele fara cetatenie

 • b) inscrierea mentiunilor privind schimabrea domiciuliului sau

resedintei

 • c) viza anuala a carnetelor de identitate a cetatenilor straini si ale persoanelor

fara cetatenie

 • d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau

deteriorate

 • 2.  Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a

populatiei

 • 3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de

vanatoare

 • 4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de

pescuit

CAP. 3 Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicole in vederea obtinerii permiselor de conducere

1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicole

 • a) obtinerea permisului de conducere valabil pt. Autovehicole din categoria

A1

 • b) obtinerea permisului de conducere valabil pt. Autovehicole din categoria

A

 • c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand

uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E


d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile

C1,D1,Tr

 • e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E,

C, D, Tb, Tv

 • f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

 • 2.Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor prevazute la pct. 3 ................................ De 5 ori taxele de

la pct. 1 corespunzator fiecari categorii de autovehicole prevăzute la pct. 1, corespunzător fiecărei categorii, subcategorii de autovehicole

 • 3.Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere , pentru categoriile cuprinse in permisul anulat ........................ ...Dublul taxelor prevăzute la

pct.1

 • 4.Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul

pentru obtinerea aceleiasi categorii     a permisului de conducere................... De 3 ori taxele

prevăzute la pct.1, ori, după caz, la pct. 2 sau3

CAP. 4 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație si autorizare de circulație pentr probe I.Taxa de înmatriculare permanenta sau temporara a autovehicolelor si remorcilor

 • a) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată de

până la 750 kg inclusiv

 • b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între

750 kg și 3.500 kg inclusiv

 • c) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500

kg

 • 2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor

neînmatriculate permanent sau temporar

 • 3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și

remorcilor

CAP.5 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietatea asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr.

18/1991.*).............................................................................................................11 lei/hectar


____________________________________________________________________sau fractiune de hectar

*)Potrivit prevederilor OUG 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere , publicata in MO Partea I, nr. 1097/24.11.2004, aprobata prin Legea 34/2005, taxele extrajudiciare de timbu, prevazute la cap. V din anexa la Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ultetrioare, nu se mai datoreaza.