Hotărârea nr. 306/2005

HCL 306 Privind modificarae Hotararii Consiliului local municipal nr. 69/2005 si a unor documente necesare reorganizarii R.A. Aquaserv Tirgu Mures in operator regional - societatea comercaila pe actiuni.

RO M A N I A JUDETUL MURES CONSILIUL MUNICIPAL TIRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 306

din 30 noiembrie 2005

privind aprobarea unor masuri în legatura cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV TÎRGU MURES în societate comerciala pe actiuni si asocierea orasului Tîrgu Mures cu orasele Sighisoara, Reghin, Ludus, Târnaveni, Iernut, Cristuru Secuiesc si cu judetul Mures, în vederea înfiintarii operatorului regional de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare COMPANIA AQUASERV S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere:

 • - Acordul de garanție încheiat la data de 23.10.2003 între Consiliul local municipal Tîrgu Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru garantarea împrumutului contractat de R.A. Aquaserv Tîrgu Mures de la BERD la data de 23.10.2003;

 • - Ordonanta de urgenta nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata de Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare;

 • - Hotarârea de Guvern nr. 360/1998 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiaza de împrumuturi externe de la organismele financiare internationale;

 • - Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarire comunala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Hotarârea de Guvern nr. 1353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • - prevederile art. 31 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - prevederile art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la institutii financiare internationale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orasele mici si mijlocii (SAMTID), aprobata prin Legea nr. 23/2005;

 • -    prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

Vazând:

 • - Studiul de oportunitate efectuat în data de 15.09.2005 prin care se subliniaza necesitatea asocierii autoritatilor administratiei publice locale în vederea obtinerii unui raport cost - calitate optim pentru prestarea serviciului public de apa si canalizare;

 • - Dezbaterea publica ce a avut loc la data de 31.10.2005, în Tîrgu Mures, în urma careia nu s-au înregistrat obiectii la proiectul de asociere ce face obiectul prezentei hotarâri;

 • - Expunerea de motive prezentata de catre dl. consilier local ing.Torzsok Laszlo Sandor si însusita de catre Directia economica,

In temeiul art. 38, aliniatul (1), litera “y” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se modifica Hotarârea Consiliului local municipal nr. 69/2005 în ce priveste constituirea Societatii comerciale Compania Aquaserv, conform anexei 1, care face parte din prezenta Hotarâre.

Art. 2. Contributia municipiului Tîrgu Mures la formarea capitalului social al viitoarei societati comerciale pe actiuni Compania Aquaserv S.A. va fi în cuantum de 6.200.000 RON si va consta din (i) aport în natura, asa cum este identificat în Anexa nr. 2 la prezenta hotarâre, a carui contravaloare corespunde sumei de 4.583.600 RON (bazat pe Raportul de evaluare la 31 decembrie 2003 întocmit de catre S.C. BUSINESS EVALUATOR S.R.L. la data de 16.04.2004 la care s-au adaugat respectiv s-au scos obiecte înscrise / casate în/din inventar dupa aceasta data) si (ii) aport în numerar în valoare de 1.616.400 RON. Municipiul Tîrgu Mures prin R.A. Aquaserv Tîrgu Mures va varsa integral aportul sau la capitalul social al societatii pe actiuni Compania Aquaserv S.A. la constituirea societatii.

Art. 3. Se desemneaza ca reprezentant al municipiului Tîrgu Mures în Adunarea Generala a Actionarilor a viitoarei societati comerciale pe actiuni Compania Aquaserv S.A., dl. Molnar Gabor Jozsef, loctiitor fiind desemnat dl. Vlas Florin. Persoana împuternicita sa semneze în numele si pe seama municipiului Tîrgu Mures Actul constitutiv al viitoarei societati comerciale pe actiuni Compania Aquaserv S.A. descris la art. 1 de mai sus este dl. Molnar Gabor Jozsef.

Art. 4. În baza art. 45 din Regulamentul cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare aprobat de Hotarârea de Guvern nr. 1353/2003, se aproba delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare necesare pentru realizarea acestora (menționate în proiectul contractului de concesiune descris la articolul 5 de mai jos) catre viitorul operator regional, societatea comerciala pe actiuni Compania Aquaserv S.A.

Art. 5. Se aproba proiectul de Contract de concesiune privind delegarea directa a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, care se va încheia de catre Municipiul Tîrgu Mures cu Compania Aquaserv S.A. conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta Hotarâre.

Textul final al Contractului de concesiune inclusiv anexele la acesta se vor supune aprobarii Consiliului local municipal dupa finalizarea formalitatilor de înregistrare a Societatii comerciale Compania Aquaserv la Registrul Comertului.

Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures dl. dr. Dorin Florea sa semneze actul prevazut la aliniatul precedent

Art. 6. Contractul de concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare descris la articolul 5 de mai sus se va încheia de catre Municipiul Tîrgu Mures cu viitoarea societate comerciala pe actiuni Compania Aquaserv S.A. imediat dupa (i) înmatricularea viitoarei societati comerciale pe actiuni Compania Aquaserv S.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tîrgu Mures, (ii) obtinerea avizului conform al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile de Gospodarire Comunala (ANRSC) privind contractul de concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 7 din Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 11/02/2003 si a (iii) obtinerea de catre viitoarea societate comerciala pe actiuni Compania Aquaserv S.A. a licentelor si autorizatiilor necesare de la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile de Gospodarire Comunala (ANRSC) pentru încheierea respectivului contract de concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Art. 7. Se aproba prin prezenta proiectul actelor aditionale la (i) Contractul de Împrumut încheiat între R.A. Aquaserv Tîrgu Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la data de 23 octombrie 2003, la (ii) Contractul privind Contul Serviciului Datoriei (Debt Service Account Agreement) încheiat între R.A. Aquaserv Tîrgu Mures, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Comerciala Ion Tiriac S.A. la data de 12 iulie 2005 si la (iii) Contractul de garantie încheiat de Consiliul local municipal Tîrgu Mures în calitate de garant cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare în calitate de creditor garantat la data de 23 octombrie 2003. Actele aditionale la contractul de împrumut, la contractul privind contul serviciului datoriei precum si la contractul de garantie municipala constituie Anexele 4, 5 si respectiv 6 la prezenta hotarâre si fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures dl. dr. Dorin Florea sa semneze actul prevazut la aliniatul (iii) precedent

Se împuterniceste dl. director general ing. Otto Daraban sa semneze actele prevazute la aliniatele (i) si (ii)

Art. 8. Se aproba constituirea unei garanții reale mobiliare asupra acțiunilor pe care le va deține municipiul Tîrgu Mures la viitoarea societate comerciala Compania Aquaserv. S.A, pentru garantarea executarii obligatiilor RA Aquaserv Tîrgu Mures si, dupa reorganizare, Companiei Aquaserv SA, rezultate din Contractul de Împrumut încheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la data de 23 Octombrie 2003. Aceasta garantie reala mobiliara va fi înscrisa în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare de catre reprezentantii Municipiului Tîrgu Mures în termen de 24 de ore de la data încheierii contractului între parti. Se aproba proiectul Contractului de garantie reala mobiliara conform Anexei nr. 7 care face parte integranta din prezenta Hotar âre.

Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures dl. dr. Dorin Florea sa semneze actul prevazut la aliniatul precedent

Se mandateaza d-na ec. Kiss Imola, director economic din cadrul Primariei Tîrgu Mures ca în calitate de reprezentanta a Municipiului sa înscrie în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare garantia reala mobiliara constituita.

Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures dl. dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica si Directia juridica precum si S.C. Compania Aquaserv S.A.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa nr.... la HCL______/2005

Act constitutiv

al Societatii Comerciale "COMPANIA AQUASERV“ S.A.

I. Asociati

1. Denumirea: Municipiul Tirgu Mures, prin Consiliul Local Tirgu Mures

Sediul: Tirgu Mures, str.Primariei nr. 3, judetul Mures

CUI: 4322823

Cont: RO97TREZ47624630220XXXXX

Reprezentat prin: dr. Dorin Florea in calitate de primar, nascut la data de 12.05.1956, in localitatea Brasov, judetul Brasov, cu domiciliul in Tirgu Mures str. Rozelor nr.6A,identificat prinCI256654, CNP1560512080043

2. Denumirea: Municipiul Sighisoara, prin Consiliul Local Sighisoara

Sediul: Sighisoara, str.Muzeului nr. 7, judetul Mures

CUI: 5669309

Cont:RO47TREZ47824510220XXX

Reprezentat prin: Dorin Danesan in calitate de primar,nascut la data de 12.08.1958, in localitatea Sighisoara, judetul Mures, cu domiciliul Sighisoara ,str. Horea nr. 30, identiifcat prin CI seria MS nr.171660, CNP 1580812264376

3. Denumirea: Municipiul Reghin, prin Consiliul Local Reghin

Sediul: Reghin, str.Petru Maior nr. 41, judetul Mures

CUI: 3675258

Cont:RO25TREZ47724510220XXXXX

Reprezentat prin: Nagy Andras in calitate de primar , nascut 20.06. 1958, in localitatea Reghin, Judetul Mures, cu domiciliul Reghin, str. Fagaras nr. 3 ap.66, identificat prin CI seria MS, nr. 149198, CNP 1580620261461

4. Denumirea: Orasul Ludus, prin Consiliul Local Ludus

Sediul: Ludus, str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 26, judetul Mures

CUI: 5669317

Cont:-

Reprezentat prin: Dancu Ovidiu in calitate de primar, nascut la 19.11.1961, in localitatatea Ludus, judetul Mures, cu domiciliul Ludus , B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 19, identificat prin CNP 1611119260022

5. Denumirea: Municipiul Tarnaveni, prin Consiliul Local Tarnaveni

Sediul: Tarnaveni, str. Primariei nr. 7, judetul Mures

CUI: 4328535

Cont:RO69TREZ47924510220XXXXX

Reprezentat prin: Popa Octavian, in calitate de primar, nascut la 01.01.1943, in localitatea Tarnaveni judetul Mures, cu domiciliul cartierul Pacii nr.2,Bl.nr.7 et.I. ap.6, identificat prin CI seria GT nr.254800, CNP 1430101267397

6. Denumirea: Orasul Iernut, prin Consiliul Local Iernut

Sediul: Iernut, str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9, judetul Mures CUI: 5584644

Cont:-

Reprezentat prin: Cornea Vasile in calitate de primar, nascut la data de 21.01.1944 in localitatea Bucuresti , cu domiciliul in B-dul 1 Decembrie 1918 Bl.3 ap.18, identificat prin CI seria MS 225989, CNP 1440121268232

7. Denumirea: Judetul Mures, prin Consiliul Judetean Mures

Sediul: Tirgu Mures, str.Primariei nr. 2, judetul Mures

CUI: 4322980

Cont:RO03TREZ47624510220XXXXX

Reprezentat prin: Lokodi Edita Emoke, in calitate de presedinte, nascuta la data de 23.06.1953 in localitatea Tg Mures, judetul Mures, cu domiciliul in Tg Mures str.Pandurilor nr.92 ap.15, identificat prin CI seria MS nr.153259, CNP 2530623264407

8. Denumirea: Orasul Cristuru Secuiesc, prin Consiliul Local Cristuru Secuiesc

Sediul: Cristuru Secuiesc, str.Libertatii nr. 27, judetul Harghita

CUI: 4367647

Cont:RO57TREZ35524510220XXXXX

Reprezentat prin: Benyovszki Lajos in calitate de primar, nascut la data de 15.09.1952 in localitatea Cristuru Secuiesc, judetul Harghita, cu domiciliul in Cristuru Secuiesc str.Harghita nr.77, identificat prin B.I. seria DP nr.130198, CNP 1520915190344

II. Societatea

Denumirea societatii

Denumirea societatii este COMPANIA AQUASERV SA.

Forma juridica a societatii

COMPANIA AQUASERV SA este persoana juridica romana, cu forma juridica de societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat.

Sediul societatii

Durata societatii

(1) Compania are sediul in Tirgu Mures, str. Kos Karoly nr. 1, judetul Mures.

(2) Sediul societatii poate fi mutat in interiorul municipiului Tirgu Mures prin hotararea consiliului de administratie.

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la inregistrarea acesteia in registrul comertului.

Emblema societatii

Emblema societatii este cea prezentata in anexa la prezentul act constitutiv si are urmatoarea reprezentare grafica:

- pe fond alb, in partea stanga, doua chenare negre dreptunghiulare oblice, inclinate spre dreapta, care se sprijina pe trei chenare negre ondulate, inclinate spre stanga, colorate in interior de la stanga spre dreapta, in albastru inchis, albastru deschis si verde deschis, formand un triunghi fara baza. Sub acest triunghi apare inscriptia COMPANIA cu majuscule de culoare verde deschis iar sub acest cuvânt apare cu litere mari de tipar de culoare albastru deschis cu contur albastru închis, cuvântul AQUASERV.

 • III. Sedii secundare

 • (1) In functie de extinderea teritoriala, societatea va avea dezmembraminte fara personalitate juridica numite sucursale.

 • (2) Sucursalele pot fi infiintate in localitatile unde actionarii isi au sediul sau unde societate va avea contracte de delegare de gestiune a serviciilor de apa/ canal.

 • (3) Sucursalele vor fi organizate sub forma unor centre de profit, avand o independenta decizionala relativa si responsabilitatea realizarii indicatorilor de performanta stabilite prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor.

 • (4) Conducatorii sucursalelor sunt directori executivi ai societatii.

 • IV. Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

 • (1) Scopul societatii este:

- captarea, tratarea si distributia apei potabile si colectarea si epurarea apelor uzate

- efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert necesare realizarii obiectului de activitate stabilit prin prezentul act constitutiv

 • (2) Obiectul principal de activitate este:

410 Captarea, tratarea si distributia apei 4100 Captarea, tratarea si distributia apei

 • (3) Obiectele secundare de activitate sunt:

9001 Colectarea si tratarea apelor uzate 9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri

3320 Producția de aparatura si instrumente de masura, verificare si control 2852 Operatiuni de mecanica generala

4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu

 • 4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare

 • 4534 Alte lucrari de instalatii

4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent

5510 Hoteluri

5530 Restaurante

7110 Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica

7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru

7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

5020 Intretinerea si repararea autovehiculelor

6024 Transporturi rutiere de marfuri

6420 Telecomunicatii

7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica

7430 Activitati de testari si analize tehnice

7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

 • V. Capital social

Captal social subscris si varsat

 • (1) Capitalul social al societatii s-a format din capitalul social subscris de municipiul Tirgu Mures si prin aportul in numerar al celorlalti asociati.

 • (2) Capitalul social initial subscris este de 75.838.000.00Qlei ( 7583800_lei noi) si este detinut astfel:

a / Municipiul Tirgu Mures: 62.000.000.000 lei, (6.200.000 lei noi), reprezentand 81/75. %________________________________________________

b/ Municipiul Sighisoara: 2.850.000.000 lei, (285.000 lei noi), reprezentand 3,76 %___________________________________________

c/ Municipiul Reghin: 3.198.000.000 lei, (319.800 lei noi), reprezentand 4,22 :_________________________________________________________________

d/ Orasul Ludus: 1.250.000.000 lei, (125.000 lei noi), reprezentand 1,65, %

e/ Municipiul Tarnaveni: 2.320.000.000 lei, (232.000 lei noi), reprezentand 3,00 %___________________________________________

f/ rOrasul Iernut: 460.000.000 lei, (46.000 lei noi), reprezentand 0,6^% g/ Judetul Mures: 3.000.000.000 lei, (300.000 lei noi), reprezentand 3,96%

^/ TOrasul Cristuru Secuiesc: 760.000.000 lei, (76.000 lei noi), reprezentand 1,00 %______________________________________________

(3) Capitalul social al societatii se constituie din aport in numerar in suma totala de j30.0O2.000.000 lei, (3-000.200 lei noi), si din aport in natura al acționarului /municipiul Tirgu Mures in valoare de T45.836.000.000 lei, (4.583.600 lei noi), conform Anexa 2 care face parte integranta din din prezentul Act constitutiv.

Valoarea bunurilor aduse ca aport in natura de catre actionarul municipiul Tirgu Mures reprezinta valoarea contabila ramasa a mijloacelor fixe care au fost reevaluate la data de 31.12.2003 conform HG 1553 din 2003 de catre firma specializata SC Business Evaluator SRL la care s-au adaugat respectiv s-au scos obiecte inscrise/ casate din inventar dupa aceasta data

 • (4) Capitalul social varsat la data constituirii societatii, este de ____________ lei si a fost varsat de actionari astfel:  Deleted: 77.108.000.000

  Deleted: 7.710.800

  Deleted: Consiliul local

  Deleted: 0

  Deleted: 41

  Deleted: Consiliul local

  Deleted: 0

  Deleted: Consiliul local

  Deleted: 15

  Deleted: Consiliul local

  Deleted: 2

  Deleted: Consiliul local

  Deleted: 1

  Deleted: Consiliul local

  Deleted: 0

  Deleted: Consiliul Judeten

  Deleted: 89

  Deleted: h/ Consiliul local

  Toplita: 1.270.000.000 lei, (127.000

  lei noi), reprezentand 1,65 %^

  Deleted: Consiliul local

  Deleted: 0,99

  Formatted

  Formatted

  Formatted

  Formatted

  Deleted: 30.351.041.572

  Deleted: 3.035.104,1572

  Deleted: Consiliul Local

  Deleted: 46.818.958.428

  Deleted: 4.681.895,8428


a / Municipiul- Tirgu Mures: 62.000.000.000 lei, (6.200.000 lei noi), (varsat integral)

b/ Municipiul -Sighișoara: 855.000.000 lei, (85.500 RON), adica 30% din cota parte de capital subscris ;

c/ Municipiul Reghin: ^59.400.000 lei., (95.940 RON), adica 30% din cota parte de capital subscirs;

d/ _Orasul Luduș: 375.000.000 lei, (37.500 RON), adica 30% din cota parte de capital subscris ;

e/ Municipiul Tarnaveni: ^96.000.000 lei, (69.600 RON), adica 30 % din cota parte de capital subscris ;

f/ _Orasul Iernut: 138.000.000 lei, (13.800 RON) adica 30% din cota parte de capital subscris ;

g/ Judetul Mures: ,900.000.000 lei, (90.000 RON), adica 30% din cota parte de capital subscris ;

ff/ rOrasul Cristuru Secuiesc: 228.000.000 lei, (22.800 RON), adica 30% din cota parte de capital subscris.


(5) Restul capitalului social - pana la limita celui subscris de fiecare actionar-se va varsa in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii dupa cum urmeaza :

a/ Municipiul .Sighisoara: 1.995.000.000 lei, (199.500 RON), adica 70% din cota parte de capital subscris ;

b/ Municipiul .Reghin: 2.238.600.000 lei, (223.860 RON), adica 70% din cota parte de capital subscirs;

c/ TOrasul Ludus: ff75.000.000 lei, (87.500 RON), adica 70% din cota parte de capital subscris ;

d/ Municipiul .Tarnaveni: 1.624.000.000 lei, (162.400 RON), adica 70 % din cota parte de capital subscris ;

e/ _Orasul Iernut: 322.000.000 lei, (32.200 RON), adica 70% din cota parte de capital subscris ;

f/ Judetul Mures: 2.100.000.000 lei, (210.000 RON), adica 70% din cota parte de capital subscris ;

Orasul Cristuru Secuiesc: 532.000.000 lei, (53.200 RON), adica 70% din cota parte de capital subscris.

Majorarea sau reducerea capitalului social

 • (1) Capitalului social al societatii poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare votata cu majoritate absoluta.

 • (2) Capitalul social se poate mari prin:

a/ emisiuni de actiuni noi b/ majorarea valorii nominale a actiunilor existente

 • (3) Actiunile noi se emit:

a/ in schimbul unor noi aporturi in numerar si/ sau in natura b/ prin incorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune

c/ prin compensarea unor creante exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteiaDeleted: Consiliul local


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Deleted: lei


Formatted


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul Judeten


)

] ]

chti

I ] ]

1 ... 121J

I ]

1 ... [31 J

I ]

1 ... 141 J

I ]

n%5n

]


______]

ZZ61

Deleted: h/ Consiliul loca[  . [7] ]

Toplita: lei, adica 30% din Deleted: Consiliul local

]

n%8n

1 ]

I ■■■ 191 ) )

1

t - [101 )

I

1

- 1111)


Deleted:


Formatted


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Formatted


Deleted: lei


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul local

I

- 1121 )

Deleted: Consiliul local

I

t - 1131)


Deleted:


Formatted


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul Judeten


________]

I ... 1141 )

Deleted: g/ Consiliul lo<c . [151 ] Toplita: lei, adica 70% din Deleted: h

I

I

l- 1161)


Deleted:


Formatted


Deleted: Consiliul local


Deleted:


Formatted


(4) Majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

 • (5) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul acțiunilor pe care le poseda. ^g_£aZuLapO£țu!ui=j2-^âiUrai_duga=£Valuargi. ceilalți acționari au dreptul de a contribui la majorarea capitalului social cu numerar sau/ si prin port in natura, pentru a-si pastra procentul deținut din capitalul social, conform legii 31 /1990.

  Deleted: Dreptul de preferinta inceteaza in cazul aporturilor in


  natura.


 • (6) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social nu vor fi oferite spre subscriere persoanelor fizice si persoanelor juridice de drept privat pe durata contractelor de delegare de gestiune obtinute prin delegare directa.

 • (7) Capitalul social poate fi redus prin:

a/ micsorarea numarului de actiuni

b/ reducera valorii nominale a actiunilor c/ dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor d/ restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi, daca reducerea nu este motivata de pierderi e/ alte procedee prevazute de lege

VI. Actiunile

Valoarea, numarul si tipul actiunilor

 • (1) Pentru capitalul social initial au fost emise 75.838de actiuni nominative, ^^^-^Deleted: 7.108 avand o valoare nominala de 1.000.000,0 lei (100 lei noi) fiecare si care sunt detinute astfel:

a / Consiliul local Tirgu Mures: 62.000 actiuni, numerotate de la 1 la 62000, din care 45.836 actiuni corespund aportului in natura si restul pentru aportul in numerar

b/ Consiliul local Sighisoara: 2.850 actiuni, numerotate de la 62001 la 64850

c/ Consiliul local Reghin: 3.198 actiuni, numerotate de la 64851 la 68048

d/ Consiliul local Ludus: 1.250 actiuni, numerotate de la 68049 la 69298 e/ Consiliul local Tarnaveni: 2.320 actiuni, numerotate de la 69299 la 71618

f/ Consiliul local Iernut: 460 actiuni, numerotate de la 71619 la 72078 g/ Consiliul Judetean Mures: 3.000 actiuni, numerotate de la 72079 la 75078

£/ Consiliul local Cristuru Secuiesc: 760 actiuni, numerotate de la 75079_ la 75838_________________________________________________________

(2) Actiunile societatii sunt nominative si sunt emise in forma dematerializata, respectand prevederile legii


Deleted: h/ Consiliul local

Toplita: 1.270 actiuni, numerotate de la 75079 la 76348^


Deleted: 6349


Deleted: 7108


 • (3) Nu au fost si nu vor fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot.

Drepturi si obligatii conferite de actiuni


(1) Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora dreptul de a vota in adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi prevazute in statut.


Fiecare acțiune subscrisa si varsata, acorda dreptul la un vot. Acționarii care dețin mai mult de 51% din numărul total al acțiunilor societarii, vor avea dreptul numai la un numar de voturi corespunzator unei proporții de 51% din numarul total de voturi.


(2) r Urmarea dispozițiilor din alineatul precedent, acționarii nominalizați in prezentul act constitutiv vor deține urmatoarele procente din numarul total de voturi care poate fi exercitat:Deleted: (2) Numarul total de voturi conferite de actiuni a fost limitat conform art. 101 din Legea 31/ 1990 la un numar de 25.000 voturi.^


Acționar

Vot ponderat %

Municipiul Tg.Mures

51,00

Municipiul Sighisoara

10,09

Municipiul Reghin

11,32

Orasul Ludus

4,43

Municipiul Tarnaveni

8,22

Orasul Iernut

1,63

Județul Mures

10,62

Orasul Cristuru Secuiesc

2,69


(3) Distribuirea beneficiilor si suportarea pierderilor se va face in funcție de actiunile detinute de fiecare actionar


(4) Obligațiile societarii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor detinute.


(5) Patrimoniul societarii nu poate fi grevat de datoriile acționarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii, ce i se va repartiza acestuia sau cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii.


(6) _ Proprietatea asupra acțiunilor emise de societate poate fi transferata catre terte persoane cu acordul unanim al tuturor acționarilor. Municipiul Tirgu Mures va constitui o garanție reala perfect valabila si opozabila terților, asupra acțiunilor deținute de ea, in favoarea BERD, pentru a garanta obligațiile societarii, asumate prin contractul de imprumut datat la 23.10.2003, contract incheiat intre R.A.AQUASERV TG.MURES si BERD. Acțiunile deținute de Municipiul Tirgu Mures si afectate cu titlu de garanție reala in favoarea BERD, pot fi vandute de BERD catre orice persoana , in cursul executarii garanției, in cazul cand o asemenea procedura de executare este inițiata de BERDDeleted: Dreptul la vot intre asociatii nominalizati in prezentul statut se imparte astfel:^

11

a / Consiliul local Tirgu Mures: 12.751 voturi, reprezentand 51 % din totalul voturilor^ b/ Consiliul local Sighisoara: 2.661 voturi, reprezentand 10,6 % din totalul voturilor^ c/ Consiliul local Reghin: 2.338 voturi, reprezentand 9,4 % din totalul voturilor^ d/ Consiliul local Ludus: 862 voturi, reprezentand 3.4 % din totalul voturilor^ e/ Consiliul local Tarnaveni: 1.422 voturi, reprezentand 5,7 % din totalul voturilor^ f/ Consiliul local Iernut: 321 voturi, reprezentand 1,3 % din totalul voturilor^ g/ Consiliul Judeten Mures: 3.000 voturi, reprezentand 12 % din totalul voturilor^ h/ Consiliul local Toplita: 1.214 voturi, reprezentand 4,9 % din totalul voturilor^ i/ Consiliul local Cristuru Secuiesc: 431 voturi, reprezentand 1,7 % din totalul voturilor


Formatted


Deleted: (4) In cazul cooptarii de noi asociati, noua repartizare a voturilor va fi aprobata de adunarea generala a actionarilor cu unanimitate de voturi.^

n


Deleted: 5


Deleted: 6


Deleted: 7


Deleted: 8


Emisiunile noi de actiuni vor fi oferite spre subscriere doar autoritatilor publice locale de pe teritoriul Romaniei.


Deleted: Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative poate fi transferat numai intre actionari, conform si in conditiile legii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.


(7 Pe perioada derulării finanțărilor externe la care Consiliul Local Tirgu Mures este beneficiar si garant, dreptul de vot al acestuia nu se va reduce sub 51%, indiferent de modificarile care apar in structura actionariatului.

Deleted: Societatea comerciala va ramane numai in proprietatea autoritatilor locale publice romanești.^

J

Deleted: 9


VII. Administratori

Primii administratori ai societatii sunt dupa cum urmeaza:

 • 1. Nume, prenume :Virag Gyorgy Lajos

CNP:1440326264412

Data/ locul nasterii:26.03.1944,Cluj Napoca

Domiciliul:Tirgu Mures,Pasajul Violetelor,nr. 5 ap.31

Cetatenia:româna

 • 2. Nume, prenume: Szakacs Ioan

CNP: 1710322267390

Data/ locul nasterii: 22.03.1971, Tarnaveni

Domiciliul: Tirgu Mures, str. Banat nr. 1 ap.2

Cetatenia: româna

 • 3. Nume, prenume: Daraban Otto-Tibor

CNP: CNP:1440101264381

Data/ locul nasterii:01.01.1944,Satu Mare

Domiciliul:Tirgu Mures, str. Privighetorilor nr.2

Cetatenia româna

 • 4. Nume, prenume:Chioralia Ion

CNP:1490618264377

Data/ locul nasterii:18.06.1949,comuna Bala, judetul Mureș

Domiciliul: Tirgu Mures, str. Predeal nr.107

Cetatenia: româna

 • 5. Nume, prenume: Sorin Lazar

CNP:1620619264367

Data/ locul nasterii:19.06.1962, Tirgu Mures

Domiciliul:Tirgu Mures, str. Mimozelor nr.1 ap.15 Cetatenia: româna

VIII. Conducerea si administrarea societatii

Administarea, functionarea si controlul gestiunii societatii

Adunarea generala a actionarilor

Reprezentarea

 • (1) Actionarii vor fi reprezentati in adunarile generale de catre cate o persoana pe baza unui mandat de reprezentare dat de catre fiecare asociat.

 • (2) Pe durata mentinerii structurii initiale a actionariatului, mandatul de reprezentare sau revocarea acestuia se decide prin hotararile Consiliilor Locale actionare, respectiv prin hotararea Consiliului Judetean Mures.

Atributiile generale

 • (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia.

 • (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare

 • (3) Atribuțiile adunărilor generale ordinare ale acționarilor:

a/ Aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorilor financiari.

b/ Stabileste repartizarea profitului pe destinatii in conformitate cu prevederile legii si a prezentului act constitutiv.

c/ Alege pe administratorii societatii.

d/ Stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.

e/ Hotareste actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor sau auditorilor financiari si directorilor.

f/ Hotareste lichidarea societatii si numeste lichidatorii.

g/ Hotareste mutarea sediului societatii intr-o alta localitate dacat municipiul Tirgu Mures.

 • (4) Atribuțiile adunarilor generale extraordinare ale acționarilor:

a/ Hotareste schimbarea formei juridice a societatii

b/ Hotareste schimbarea sau completarea obiectului principal de activitate al societatii si schimbarea obiectului secundar de activitate.

c/ Hotareste infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica

Hotareste majorarea sau reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni.

Deleted: d/ Hotareste prelungirea duratei societatii^

e


Deleted: f


§/ Hotareste majorarea capitalului social prin aporturi in natura si numeste experti pentru evaluarea acestor aporturi.

f/ Daca, in urma unor pierderi, activul net reprezinta mai putin de ^_^^Deleted: g jumatate din valoarea capitalului social, adunarea extraordinara hotareste reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

g/ Hotareste dobândirea de catre societate a propriilor sale acțiuni in       Deleted: h

condițiile legii 31/ 1990.

h,/ Hotareste dizolvarea, fuziunea cu alte societati sau divizarea ^.^^Deleted: i societatii.

i/ Hotareste conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.                    Deleted: j

j/ Hotareste emisiunea de obligatiuni.__^^Deleted: k

k/ Hotareste orice alta modificare a actului constitutiv.                           Deleted: l

J/ Aproba dobandirea, instrainarea, inchirierea, schimbarea sau ^^^Deleted: m constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul societatii a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii.

m/ Hotareste extinderea teritoriala a activitatii societatii si participarea ^_^^Deleted: n acesteia la licitatii pentru delegarea gestiunii serviciilor de apa/ canal in alte localitati decat cele existente in momentul infiintarii.

g/ Hotareste obiectivele si strategia de dezvoltare pe termen mediu si ^_^^Deleted: o lung a societatii

q/ Hotareste contractarea de imprumuturi pe termen mediu si lung,       Deleted: p

inclusiv obtinerea de finantari de la IFI.

p/ Hotareste in alte probleme care sunt pe ordinea de zi la cererea ^^^Deleted: q actionarilor, administratorilor sau auditorilor financiari.

Convocarea AGA

 • (1) Adunarea generala ordinara se convoaca cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

 • (2) Adunarea generala extraordinara se convoaca ori de cate ori este necesar pentru a lua o hatarare ce cad in atributiile adunarii, stabilite prin lege sau prin prezentul act constitutiv.

 • (3) Adunarea generala extraordinara se mai convoaca:

 • -  la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social

 • -   la cererea auditorilor

 • -  la cererea administratorilor, daca se constata ca, in urma unor pierderi, activul net reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social

 • (4) Adunarile generale ale actionarilor vor fi convocate prin grija administratorilor cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.

 • (5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

 • (6) Convocarea adunarilor generale ale actionarilor va fi facuta prin scrisoare recomandata, expediata cu cel putin 30 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor.

Organizarea AGA

 • (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea absoluta din capitalul social _______________

reprezentat in respectiva adunare generala^cu exceptia cazurilor mentionate       Deleted: a voturilor

in prezentul act constitutiv.

 • (2) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

 • (3) Pentru validitatea adunarilor generale extraordinare sunt necesare, cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul act constitutiv, urmatoarele:

 • -  la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea absoluta a voturilor

 • -  la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.

 • (4) Urmatoarele hotarari vor fi adoptate cu o majoritate de minim 2/3 din numarul total al voturilor:

  Deleted: <#>repartizarea profitului^

  <#>divizarea societarii^ <#>stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli^


 • -  programele de investirii regionale pe exercitiul financiar urmator_________

 • -   programe de activitate strategice, regionale, pe termen mediu si lung

 • (5) Reprezentantul actionarului care, intr-o operatiune are un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

 • (6) Adunarea generala va avea un secretar permanent retribuit care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indeplinirea tutturor formalitatilor cerute de lege pentru tinerea adunarii generale si va intocmi procesul verbal al sedintei. Presedintele va putea desemna dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea acestor operatiuni.

 • (7) Procesul verbal va fi semnat de presedinte si secretar si va fi trecut in registrul sigilat si parafat al adunarilor generale.

 • (8) Hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 • (9) Hotararile luate de adunarea generala sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

 • (10) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, vor fi invitati si reprezentantii sindicatului si/ sau reprezentantii salariatilor.

Exercitarea dreptului la vot

 • (1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

 • (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitaoare la raspunderea administratorilor.

Administrarea societatii

Organizare

 • (1) Societatea este administrata de 5 administratori revocabili, alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor.

 • (2) Primii administratori ai societatii sunt cei nominalizati in prezentul act constitutiv. Mandatul lor de 4 ani va fi confirmat de prima AGA dupa inregistrarea societatii

 • (3) Nu pot fi numiti ca administrator acele persoane care:

- potrivit legii, sunt incompatibile cu aceasta functie,

- nu au studii superioare,

- sunt sub urmarire penala sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita

- personal, rudele, sotii sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care societatea este in relatii comerciale directe.

 • (4) Administratorii constituie un consiliu de administratie. Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al societatii.

 • (5) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani

 • (6) Administratorii vor depune o garantie egala cu valoarea nominala a zece actiuni.

 • (7) Remunerația lunara a administratorilor este fixata la 5,000,000 ROL^âQQ,       Deleted: lei

RON), indexabil cu indicele de crestere mediu a fondului de salarizare al

societatii.

 • (8) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul administratorilor.

 • (9) Deciziile in consiliul de administratie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

 • (10) Presedintele consiliului de administratie are votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

 • (11) Administratorul care are intr-o anumita operatiune interese contrare intereselor societatii nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

 • (12) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna.

 • (13) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

 • (14) Pentru deciziile luate in sedintele la care un administrator nu a asistat, el ramane raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de acestea, nu a facut impotrivirea in registrul deciziilor consiliului de administratie.

Atributiile generale ale administratorilor

 • (1) Fac toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in prezentul act.

 • (2) Administratorii au obligatia de a lua parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora

 • (3) Administratorii au obligatia pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale ordinare si/ sau extraordinare precum si a prevederilor prezentului act.

 • (4) Consiliul de administratie decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative si emiterea si vanzarea de noi actiuni purtand acelasi numar.

 • (5) Convoaca adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor ori de cata ori va fi nevoie in conformitate cu dispozitiile prezentului act sau la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social.

 • (6) Consiliul de administratie tine prin grija lui urmatoarele registre ale societatii:

- registrul actionarilor

- registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale

- registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie

- registrul obligatiunilor emise

 • (7) Administratorii prezinta auditorilor financiari, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru adunarea generala, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

 • (8) In cazul in care adunarea generala a hotarat fuziunea sau divizarea societatii, administratorii intocmesc proiectul de fuziune sau de divizare.

 • (9) In cazul lichidarii societatii, administratorii prezinta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii.

 • (10) Hotaresc mutarea sediului societatii in interiorul municipiului Tirgu Mures.

 • (11) Hotaresc completarea obiectului secundar de activitate al societatii

 • (12) Propun preturile si tarifele aplicate de societate pentru produsele si serviciile din domeniul sau de activitate.

 • (13) Aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii, propuse spre casare

 • (14) Aproba utilizarea fondului valutar

 • (15) Pregateste si prezinta spre aprobare adunarii generale extraordinare a actionarilor strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a societatii.

 • (16) Deleaga o parte din puterile sale directorului general al societatii.

Responsabilitatile administratorilor

 • (1) Administratorii raspund nelimitat si solidar cu fondatorii si reprezentantii societatii pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile referitoare la inmatricularea societarii (art. 46 —48 din legea 31/ 1990)

 • (2) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a/ realitatea varsamintelor efectuate de asociati

4b' existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere________________


Deleted: e


g/ exacta indeplinire a hotararilor adunărilor generale___________________

d,/ stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun

 • (3) Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand acestea produc daune care nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Ei sunt solidar raspunzatori si cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor financiari.

Directorul general

 • (1) Directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie si reprezinta societate in raporturile acesteia cu tertii.

 • (2) Directorul general este angajat de societate pe baza contractului de performanta, in conditiile legii.

 • (3) Principalele atributii ale directorului general sunt:

a/ coordoneaza si conduce, pe baza zilnica, activitatile desfasurate in vederea realizarii scopului si obiectivului de activitate al societatii

b/ incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie sau de adunarea generala a actionarilor

c/ aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale

d/ aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale

e/ negocieaza contractului colectiv de munca in limita mandatului dat de administratori si negociaza contractele individuale de munca in conditiile legii

f/ angajeaza, promoveaza, suspenda si concediaza personalul societatii, inclusiv directorii executivi, in conditiile legii

g/ propune spre aprobarea consiliului de administratie structura organizatorica, statul de functiuni si aproba regulamentul de ordine interioara si regulamentul de organizare si functionare a societatii

h/ imputerniceste directorii executivi si conducatorii sucursalelor sa exercite unele atributii din sfera sa de competenta

i/ alte atributii stabilite prin contractul de performanta sau delegate de catre consiliul de administratie

 • IX. Controlul gestiunii societatii

Controlul gestiunii de catre actionari

 • (1) Controlul gestiunii de catre actionari se realizeaza in cadrul adunarilor generale ale actionarilor

 • (2) Intre sedintele adunarilor generale, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii, consultand urmatoarele documente:

- registrele societatii

- balantele contabile lunare

- contul de profit si pierderi

- extrasele de cont

- fisele analitice de cont

- contractele incheiate

- facturile emise

 • (3) In urma consultarii, actionarii pot sesiza, in scris, administratorii care va trebui sa raspunda tot in scris, in termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii. Daca administratorii nu raspund in termenul stabilit, actionarii se vor adresa instantei competente, care va putea obliga societate la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere

 • (4) Unul sau mai multi actionari detinand cel putin 10% din actiuni pot cere instantei sa desemneze experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport care sa fie inmanat auditorilor societatii

 • (5) In cazul in care administratorii incheie acte juridice care prejudiciaza societatea, oricare dintre actionari are dreptul sa introduca actiune in numele societatii in scopul recuperarii prejudiciului respectiv.

Controlul gestiunii prin audit financiar

 • (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari

— persoane fizice sau juridice -, in condițiile legii

 • (2) Societatea va organiza auditul intern potrivit legii.

X. Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecaui an. Primul exercițiu financiar incepe la data .înregistrării        Deleted: de:

firmei in Registrul comerțului din județul Mures.

XI. Repartizarea profitului

 • (1) Profitul societatii se va stabili pe baza situatiilor financiare anuale si va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste conform legii.

 • (2) Profitul ^e va repartiza cu aprobarea Adunarii Generale a Acționarilor conform Ordonanței 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

  Deleted: net ramas dupa repartizarea pe destinatii prevazute de lege se reinvesteste integral. Nu se calculeaza dividende.


 • (3) Profitul reinvestit constituie sursa de finantare pentru investitii conform contractelor de delegare de gestiune incheiate, rambursar de credite pentru investitii si/ sau in folosul societatii comerciale.

 • (4) Profiturile vor fi utilizate ca surse de finantare in folosul sucursalelor care le-au produs cu exceptia unei cote parte stabilite anual de catre adunarea generala a actionarilor.

XII. Retragerea asociatilor

 • (1) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate cu privire la: schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor la valoarea nominala.

 • (2) Costurile generate de efectuarea expertizei se suporta de societate.

 • (3) Ca urmare a retragerii actionarilor, actiunile acestora vor fi dobandite de societate, dispozitiile art. 103 alin. (7) ale legii 31/ 1990, republicata fiind aplicabile.

XIII. Fuziune/ Divizare/ Modificare/ Dizolvare/ Lichidare

Fuziunea

(1) Societatea, in scopul realizarii obiectului de activitate, poate fuziona cu alte persoane juridice cu sau fara alcatuirea unei societati noi. Fuziunea cu persoane juridice cu capital privat pe durata contractelor de delegare de gestiune obtinute prin delegare directa nu este permisa.

 • (2) Fuziunea societatii cu alte societati este hotarata de adunarea extraordinara a actionarilor cu votul unui numar de actionari care reprezinta cel putin jumatate din capitalul social in cazul in care prin fuziune se absoarbe o alta societate si nu se va naste o societate noua sau cu votul tuturor actionarilor in cazul altor forme de fuziune.

 • (3) Votul tuturor actionarilor este necesar si in cazul in care fuziunea are ca efect marirea obligatiilor financiare ale asociatilor.

 • (4) Fuziunea poate avea loc doar cu respectarea legislatiei care reglementeaza functionarea serviciilor publice de apa/ canal si a conventiilor sau acordurilor la care societatea este parte.

 • (5) La realizarea fuziunii se vor respecta prevederile procedurale prevazute in legea nr. 31/ 1990, republicata si in ordinul ministrului finantelor publice nr. 1376/ 2004 cu modificarile ulterioare ale acestora.

Divizarea

(1) Societatea se poate diviza in doua sau mai multe societati daca prin aceasta realizarea obiectului de activitate si a programelor majore de investitii nu va fi afectata.

(2) Divizarea societatii este hotarata de adunarea extraordinara a actionarilor societatii cu o majoritate de minim 2/3 din numarul total al voturilor.

 • (3) Divizarea poate avea loc doar cu respectarea legislatiei care reglementeaza functionarea serviciilor publice de apa/ canal si a conventiilor sau acordurilor la care societatea este parte.

 • (4) La realizarea divizarii se vor respecta prevederile procedurale prevazute in legea nr. 31/ 1990, republicata si in ordinul ministrului finantelor publice nr. 1376/ 2004 cu modificarile ulterioare ale acestora.

Modificarea formei juridice

Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii cu o majoritate de minim 2/3 din numarul total al voturilor.

Dizolvarea societatii

Societatea se va dizolva in urmatoarele cazuri:

a/ imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii

b/ falimentul societatii

c/ daca, in urma unor pierderi, activul net reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social si daca adunarea extraordinara hotareste dizolvarea societatii.

d/ cand capitalul social se reduce sub minimul legal

e/ divizarea totala sau fuziunea societatii prin alcatuirea unei noi societati

f/ in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare ale actionarilor, luata in unanimitate

Lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare cu exceptia cazului cand dizolvarea se face in urma divizarii sau fuzionarii societatii.

(2) Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si respectarea procedurilor legale.

 • (3) Lichidarea nu libereaza pe asociati si administartori si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.

XIV. Dispozitii finale

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 cu modificarile ulterioare, ale Codului Comercial, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.

(2) Societatea preia toate drepturile si obligatiile fostei RA AQUASERV Tirgu Mures, care la data inregistrarii societatii in registrul comertului se radiaza.

 • (3) Sucursalele in localitatile unde actionarii isi au sediul se vor infiinta si societatea isi va incepe activitatea in acestea in momentul cand actionarul respectiv si-a varsat integral capitalul social subscris.

 • (4) Prevederile prezentului Act constitutiv sunt considerate divizabile, iar invaliditatea unei caluze nu va afecta validitatea celorlalte clauze. In cazul in care o clauza a prezentului Act constitutiv, sau aplicarea acesteia unei persoane sau entitati sau unei imprejurari este nelegala :

 • a) o caluza corespunzatoare si echitabila o va inlocui in vederea obtinerii, in masura in care este legal, a scopului acelei caluze nelegale si

 • b) referirea la prezentul Act constitutiv si aplicarea unei asemenea caluze unei persoane, entitati sau imprejurari, nu va fi afectata de asemenea invaliditate si respectiva invaliditate nu va afecta validitatea clauzei care o va inlocui sau a aplicarii acesteia din urma , in cadrul oricarei alte jurisdictii.

AQUASERV

Formatted


Page 5: [2] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 8:11:00 AM


Formatted


Page 5: [3] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 8:12:00 AM


Formatted


Page 5: [4] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 8:13:00 AM


Formatted


Page 5: [5] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 8:14:00 AM


Formatted


Page 5: [6] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 8:15:00 AM


Formatted


Page 5: [7] Deleted


Kiss Geza


11/7/2005 2:43:00 PM


h/ Consiliul local Toplita: _______ lei, adica 30% din cota

parte de capital subscris ;


Page 5: [8] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 8:15:00 AM


Formatted


Page 5: [9] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 8:16:00 AM


Formatted


Page 5: [10] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 9:20:00 PM


Formatted


Page 5: [11] Formatted


Kiss Geza


11/24/2005 9:21:00 PM


Formatted


Page 5: [12] Formatted


Kiss Geza


11/25/2005 8:56:00 AM


Formatted


Page 5: [13] Formatted


Kiss Geza


11/25/2005 8:56:00 AM


Formatted


Page 5: [14] Formatted


Kiss Geza


11/25/2005 8:57:00 AM


Formatted


Page 5: [15] Deleted


Kiss Geza


11/7/2005 2:43:00 PM


g/ Consiliul local Toplita: _______ lei, adica 70% din cota

parte de capital subscris ;


Page 5: [16] Formatted


Kiss Geza


11/25/2005 8:57:00 AM


Formatted