Hotărârea nr. 305/2005

HCL 305 Privind aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe teritoriul municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 305

din 30 noiembrie 2005

privind la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe teritoriul municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. ________ din ______________ 2005

prezentata de Administrația domeniului public referitoare la aprobarea noului Regulament de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe teritoriul municipiului Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 3 din H.G.R. nr. 147/1992, ce prevede ca blocarea, ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor se efectueaza de unitatile autorizate prin dispozitia primarului si coroborat cu art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe domeniul public si drumurile publice din municipiul Tîrgu Mures prezentat în anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se stabileste taxa speciala de deblocare în valoare de 30 RON.

Art. 3. Se stabileste taxa speciala de ridicare si depozitare de 100 RON.

Art. 4 Hotarârea Consiliului local municipal nr. 117/2003 se abroga.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului municipal prin Directia economica si Serviciul Public Politia Comunitara.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Regulament privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe teritoriul Municipiului Tîrgu Mures

Cap. I Dispozitii Generale

Art. 1. Prezentul regulament reglementează activitatile de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea vehiculelor aflate în una din urmatoarele situatii:

 • a.    vehicule oprite sau stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica conform art. 62 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • b.    vehicule parcate în zone nepermise (semnalizate prin indicatoare aditionale -blocare roti- si/sau -ridicare masini-) care îngreuneaza circulatia auto sau pietonala conform art. 21 pct. 3,4,5 din HCL 224/2002 privind modificarea si completarea HCL 133/2001 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena si înfrumusetarea municipiului Tîrgu Mures

 • c.     vehicule gasite în situatiile de stationare prevazute la art. 13 alin. (3) din Regulamentul de exploatare în regim de autotaxare a parcarilor publice din Municipiul Tîrgu Mures, aprobat prin HCL 183/2005

 • d.    vehicule fara stapân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, conform Legii 421/2002 precum si a normelor de aplicare a acesteia.

Art. 2. Activitatile se vor desfasura în conformitate cu prevederile HG 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate pe drumurile publice

Art. 3. Activitatile mai sus mentionate vor fi realizate de catre o persoana juridica desemnata în baza art.3 din HG 147/1992, numita în continuare OPERATOR si se va stabili locul de depozitare, în conditiile legii.

Cap. II Descrierea activitatilor

Art. 4. Activitatea de blocare a roților vehiculelor parcate în zone nepermise presupune urmatoarele:

 • a. confectionarea si montarea pe propria cheltuiala a operatorului de semne aditionale necesare desfasurarii activitatii de blocare a rotilor. Zonele în care se vor monta semnele aditionale vor fi stabilite de Comisia de circulatie a Municipiului Tîrgu Mures

 • b. dispozitivele de blocare vor fi avizate de serviciul abilitat din cadrul serviciului Administratia Domeniului Public (SCTPR) si Politia Rutiera

 • c. activitatile de blocare se vor aplica fara restrictie în toate zonele si locurile în care s-au constatat stationari nepermise, astfel cum au fost ele definite în art.1 din prezentul regulament

 • d. operatorul va asigura blocarea vehiculelor, luând masuri pentru evitarea deteriorarii acestora, acestuia revenindu-i întreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamatii ulterioare

 • e. dupa blocare, operatorul va întocmi în doua exemplare un document prezentat în anexa A, din care un exemplar se fixeaza sub stergatorul de parbriz al autovehiculului - într-o folie de plastic impermeabila- si un exemplar ramâne la operator.

Acesta va contine obligatoriu urmatoarele:

 • 1. data, locul si ora unde este încheiat

 • 2. numele si sediul operatorului

 • 3. descrierea faptei

 • 4. indicarea actului normativ încalcat

 • 5. numarul de telefon al dispeceratului care gestioneaza activitatea de

blocare a rotilor

 • 6. valoarea tarifului si a procedura de deblocare

 • 7. modul de contestare

 • f. operatorul va fotografia sau va înregistra pe suport magnetic (video) autovehiculul înainte si dupa aplicarea dispozitivului de blocare. Întocmirea documentului mentionat la lit. „e” se face de catre personalul operatorului anume desemnat. Acesta va gestiona si încheia documentele necesare pentru încasarea contravalorii tarifului de deblocare.

Art. 5. Deblocarea se va face în maxim 60 minute dupa ce posesorul autovehiculului face dovada achitarii tarifului de deblocare si a taxei speciale stabilite de consiliul local (conform cu art.5 HG 147/1992). În situatiile în care împuternicitii Primarului sau reprezentanti ai Politiei Comunitare sau ai Politiei Rutiere întocmesc si procese verbale de constatare a contraventiei, deblocarea autovehiculului se va face doar dupa prezentarea dovezii de achitare a amenzii.

În situatia în care vehiculul a fost blocat în temeiul art.13 alin (3) din HCL 183/2005, deblocarea se va efectua doar dupa ce proprietarul va achita si despagubirile cu titlu de tarif majorat.

Art. 6. În cazul în care un vehicul ramâne imobilizat cu dispozitiv de blocare mai mult de trei zile, fara a se face dovada platii cheltuielilor de deblocare, acesta va fi ridicat, transportat si depozitat conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 7. În cazul în care posesorul vehiculului sau oricare alta persoana încearca sa degradeze, sa distruga sau sa sustraga dispozitivul de blocare aplicat, operatorul va anunta organul de politie comunitara pentru recuperarea lui, precum si actionarea pe caile prevazute de lege pentru repararea prejudiciului

Art. 8. Activitatea de ridicare cu mijloace speciale a vehiculelor parcate în zone nepermise si care îngreuneaza circulatia auto si pietonala presupune urmatoarele:

 • a. operatorul va trebui sa detina autovehicule specializate sau sisteme de tractare specializate care sa nu produca deteriorarea vehiculelor

 • b. Primaria Municipiului Tîrgu Mures va fixa un spatiu de parcare unde operatorul va depozita vehiculele ridicate, pâna la eliberarea acestora proprietarilor (art.1 HG 147/1992). Fixarea spatiului de depozitare se va reglementa în conditiile legii.

 • c.  ridicarea vehiculelor se face în conditii de siguranta, astfel încât sa nu se produca nici un fel de eveniment rutier, iar acestea sa nu sufere nici un fel de avarie

 • d. fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic a vehiculelor ce urmeaza a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora

 • e. transportul vehiculelor ridicate la locul de depozitare fara a le deteriora, operatorului revenindu-i întreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamatii ulterioare

 • f. depozitarea într-un spatiu amenajat corespunzator si asigurarea integritatii vehiculelor ridicate prin Serviciul Public de Politie Comunitara

 • g. întocmirea unui act constatator conform art.4 lit.(e) care se va depune la dispeceratul locului de depozitare al prestatorului

Art. 9. Eliberarea bunului ridicat si depozitat catre proprietarul acestuia se face pe baza de proces verbal de predare-primire, odata cu prezentarea documentelor care fac dovada:

 • a. calitatii de proprietar sau detinator legal al acestuia

 • b. achitarii sumelor cu titlu de tarif de ridicare, depozitare a vehiculului

 • c. plata la zi a tarifelor majorate de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din

parcari

 • d. achitarea amenzilor în cazul în care au fost emise procese verbale de

constatare a contraventiei

 • e. platii taxei speciale stabilite de consiliul local (conform cu art.5 HG

147/1992).

Art. 10. În cazul nerevendicarii vehiculelor ridicate si depozitate, se vor lua masurile legale privind valorificarea lor (dupa expirarea termenului de depozitare de 90 de zile), în conformitate cu Ordonanta 128/1998, privind reglementarea modului si a conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate potrivit legii sau intrate în proprietatea privata statului

Art. 11. În cazul vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului se aplica prevederile Legii 421/2002 precum si a normelor de aplicare a acesteia

Cap. III Excepții

Art. 12. Exceptie de la regulament fac autovehiculele Politiei, Salvarii, Pompierilor, Jandarmeriei, SMURD, MAPN si SRI aflate în interventie

Cap. IV Tarifele de blocare, ridicare si depozitare

Art. 13. Tariful de deblocare a vehiculului este de 60 RON/vehicul.

Art. 14. Tariful de ridicare si depozitare este de de 220 RON/vehicul.

Art. 15. În cazul în care odata cu blocarea sau ridicarea si depozitarea vehiculului au fost emise si procese verbale de contraventie, acestea vor fi încasate de catre organul emitent.

Art. 16. Tarifele precizate la art.13 si art.14 se vor actualiza anual odata cu aprobarea taxelor speciale stabilite de Consiliul Local.

Cap. V Constatarea staționarii neregulamentare

Art. 17. Constatarea staționarii neregulamentare, blocarea sau ridicarea vehiculului se face în prezenta agentilor constatatori (agenti de politie), inspectori ai SCTPR din cadrul Primariei Municipiului Tîrgu Mures, agenti din cadrul Politiei Comunitare sau alti împuterniciri ai Primarului, care pot aplica la fata locului si sanctiunea contraventionala.

Cap. VI Sancțiuni

Art. 18. Constatarea acestor contraventii se face în conformitate cu dispozitiile OUG 195/2002, HCL 224/2002, HCL 199/2005, HCL 183/2005, Legea 371/2004 si Legea 421/2002.

Cap. VII Dispoziții finale

Art. 19. Operatorul actioneaza doar în conditiile prevazute de art. 17 din prezentul regulament.

Art. 20. Operatorul doar pune în aplicare decizia organelor competente si nu poate lua singur hotarârea de a bloca, ridica si depozita un vehicul.

Art. 21. Operatorul raspunde de toate prejudiciile produse din vina sa.

Art. 22. Programul de functionare al activitatilor prevazute în prezentul regulament precum si al casieriei operatorului va fi permanent.

Art. 23. Operatorul va fi însotit în timpul activitatii de blocare, ridicare si depozitare de catre un echipaj al Politiei Comunitare, pentru a fi protejat în cazul unor situatii de conflict sau violenta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU MURES

ÎNSTIINTARE NR.


/2005


NUME OPERATOR PRIN DISPOZIȚIE PRIMAR NR.

ACEST AUTOVEHICUL ESTE IMOBILIZAT

NU PUNETI VEHICULUL ÎN MIȘCARE ! NU FORTATI DISPOZITIVUL DE BLOCARE!

MOTIVUL IMOBILIZARII:

Autovehiculul a fost gasit în situatia neregulamentara prevăzuta de : Blocarea autovehiculului s-a facut în temeiul :

Va rugam sa va prezentati la sediul societatii (sediul operatorului) (inclusiv orar de functionare) pentru achitarea tarifului de deblocare.

Deblocarea se face numai dupa îndeplinirea cumulativa a obligatiilor prevazute în Regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Tîrgu Mures.

Tarif deblocare : 60 RON Se încaseaza la sediul operatorului Taxa speciala: 30 RON Se încaseaza la casieria

Primariei Municipiului Tîrgu Mures


Nr. Înmatriculare....................Marca...........................

Data imobilizarii : Luna.......Ziua......Ora.....Minutul..........

Locul stationarii.........................................................

Agent Constatator.....................Martor.........................

Nu raspundem de integritatea autovehiculul si nici de bunurile aflate în el. Deteriorarea sau furtul dispozitivului de blocare se pedepseste conform Codului Penal.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU MURES

NUME OPERATOR PRIN DISPOZITIE PRIMAR NR.


FISA AUTOVEHICULULUI STATIONAT NEREGULAMENTR

Nr. /2005


Încheiata astazi,

ziua......luna......anul........ora.....minutul......str..................cod............

Subsemnatul............................operator, am blocat autovehiculul, marca.................

cu nr. de înmatriculare........................în baza................................

La examinarea exterioara a autovehiculului s-au constatat urmatoarele:

 • a) usile sunt/nu sunt încuiate

 • b) portbagajul este/nu este încuiat

 • c) autovehiculul prezinta/nu prezinta avarii vizibile

Observatii: examinarea exterioara s-a efectuat prin înregistrare video, constatându-se urmatoarele:

Agent constatator:_________________


Martor:___________________