Hotărârea nr. 304/2005

HCL 304 Privind infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 304

Din 30 noiembrie 2005

privind înființarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 516 din 24 noiembrie 2005 prezentata de Direcția integrare europeana, comunicare, control si resurse umane privind înființarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. ,,e” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art.1. Se înfiinteaza Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, prin reorganizarea Serviciului public Inspectoratul de protectie civila, care-si înceteaza activitatea.

Art.2. Se aproba Organigrama si Statul de functii aferente Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, fara personalitate juridica, conform anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarâri se va elabora Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

Art.4. Pâna la ocuparea postului de sef serviciu, prin concurs, exercitarea atributiilor de sef serviciu, se deleaga prin dispozitia primarului, d-lui Goron Nicolae -sef serviciu la Serviciul tehnico-administrativ din cadrul Serviciului Public Politia Comunitara.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu-Mures prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban