Hotărârea nr. 303/2005

HCL 303 Privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tirgu Mures si alocarea unei sume pentru evaluarea bunurilor si imobile aferente SACET propuse ca garantie catre AVAS Bucuresti.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 303 din 30 noiembrie 2005

privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si alocarea unei sume pentru evaluarea bunurilor mobile si imobile aferente SACET propuse ca garantie catre AVAS Bucuresti

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr._____________din___________ 2005, prezentata

de Directia Economica cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Vazând prevederile art. 10, alin. (2) al Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, anexa care cuprinde bunuri, care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative teritoriale;

În temeiul prevederilor art. 10, alin. (2) al Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si ale pct. 4 din subcapitolul III. al anexei la Legea nr. 213/1998;

Potrivit dispozitiilor art. 38, alin. (2), lit. “f,, precum si ale art. 46, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba trecerea terenurilor aferente centralelor termice prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta, din domeniul public al municipiului Tîrgu Mures în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. Se aproba alocarea catre S.C. Energomur S.A. a sumei totale de 60.000 RON lei, pentru efectuarea demersurilor pentru evaluarea bunurilor mobile si imobile aferente SACET propuse ca garantie catre AVAS Bucuresti.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarului municipiului Tîrgu Mures- dr. Dorin Florea si Executivului Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Administratia domeniului public - Serviciul administrarea domeniului public.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa nr.1 la HCLM nr....../24.11.2005

Centrale Termice

 • 1 C.T. nr.1 Tudor Vladimirescu

 • 2 C.T. nr.2 Tudor Vladimirescu

 • 3 C.T. nr.3 Tudor Vladimirescu

 • 4 C.T. nr.4 Tudor Vladimirescu

 • 5 C.T. nr.5 Tudor Vladimirescu

 • 6 C.T. nr.6 Tudor Vladimirescu

 • 7 C.T. nr.7 Tudor Vladimirescu

 • 8 C.T. nr.8 Tudor Vladimirescu

 • 9 C.T. nr.9 Tudor Vladimirescu

 • 10 C.T. nr.10 Tudor Vladimirescu

 • 11 C.T. nr.11 Tudor Vladimirescu

 • 12 C.T. nr.1 Dâmbul Pietros

 • 13 C.T. nr.2 Dâmbul Pietros

 • 14 C.T. nr.3 Dâmbul Pietros

 • 15 C.T. nr.4 Dâmbul Pietros

 • 16 C.T. nr.1 Aleea Carpat i

 • 17 C.T. nr.2 Aleea Carpat i

 • 18 C.T. nr.3 Aleea Carpat i

 • 19 C.T. nr.1 Mureseni

 • 20 C.T. nr.2 Mureseni

 • 21 C.T. nr.3 Mureseni

 • 22 C.T. Cornisa

 • 23 C.T. Mihai Viteazu

 • 24 C.T. Pacii

 • 25 C.T. Secuilor Martiri

 • 26 C.T. Caramidarie

 • 27 C.T. Tâmplarilor

 • 28 C.T. Libertatii nr.1

 • 29 C.T. Garii

 • 30 C.T. Balcescu

 • 31 C.T. Savinesti

 • 32 C.T. Bodor Peter

 • 33 C.T. Libertatii nr.2

 • 34 C.T. Budai Nagy Antal

 • 35 C.T. Bartok Bela

 • 36 C.T. Arta

 • 37 C.T. Palatul Culturii

 • 38 C.T. Republicii

 • 39 C.T. Liceul Economic

 • 40 C.T. Mureseni nr.4