Hotărârea nr. 302/2005

HCL 302 Privind concesionarea directa catre S.C. Time Com S.A. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 302

din 30 noiembrie 2005

privind concesionarea directa catre S.C. Time Com S.A. a terenului în suprafața de 138,52 mp aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 4037 din 14.11.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Time Com S.A. a terenului în suprafata de 138,52 mp,

Având în vedere prevederilor art. 12, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. Time Com S.A., a terenului în suprafata de 138,52 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 74509.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 1.150 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban